Przetargi.pl
Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy

Powiat Jaworski ogłasza przetarg

 • Adres: 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7290100 , fax. 076 7290160
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jaworski
  ul. Wrocławska 26 26
  59-400 Jawor, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7290100, fax. 076 7290160
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: - przebudowa 937 mb nawierzchni drogi powiatowej nr 2822D (ul. Myśliborska), relacji Jawor-Myślibórz od ul. Mickiewicza w Jaworze (od drogi krajowej nr 3) do granicy administracyjnej miasta wraz z przełożeniem chodnika (lewa strona) wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik, - budowa ścieżki pieszo - rowerowej ( I etap - 3080 mb) od ul. Mickiewicza w Jaworze w kierunku Myśliborza wraz z odwodnieniem, kładką nad potokiem Jawornik udrożnieniem i remontem przepustów na Kanale Ulgi Jawornika oraz utwardzeniem dojazdów do pól, - wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego organizacji ruchu w ciągu przebudowywanej drogi i ścieżki pieszo-rowerowej wraz z podświetlaną sygnalizacją ostrzegawczą przejść pieszo-rowerowych przez jezdnię ul. Myśliborskiej zasilanej solarami. Uszczegółowienie zakresu: I W zakresie drogi na odcinku od ul. Mickiewicza do administracyjnej granicy miasta: - prace rozbiórkowe i ziemne: rozbiórka krawężników betonowych, cięcie nawierzchni bitumicznej przy poszerzeniach, zatokach postojowych i pod wykopy, frezowanie nawierzchni, roboty ziemne związane z poszerzeniami, zatokami postojowymi, wykopami pod kanalizację deszczową i zmianą lokalizacji hydrantu. Rozbiórka i wywiezienie do ZDP w Zębowicach nawierzchni chodnika z kostki betonowej na odcinku od ul. Mickiewicza do potoku Jawornik oraz chodnika z płyt betonowych wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik od potoku Jawornik do głównego wjazdu na teren ośrodka. Korytowanie pod chodniki. - roboty drogowe: uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego ze stabilizacją cementem pod zatoki postojowe, zjazdy, chodniki i ścieżkę rowerową. Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni drogowych, wyrównanie istniejącej podbudowy na drodze mieszanką mineralno-bitumiczną. Ułożenie krawężników betonowych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Ułożenie warstwy wiążącej na drodze z betonu asfaltowego mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 7 cm. Ułożenie na drodze warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego. Oczyszczenie kolektora burzowego i istniejących studzienek wpustowych odwodnienia wraz z przykanalikami, wykonanie nowych wpustów ulicznych (zgodnie z dokumentacją) z przykanalikami i studniami rewizyjnymi na kolektorze odwadniającym. Ułożenie obrzeży chodnikowych i nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego grubości 3 cm oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm - na zjazdach z kostki betonowej grubości 8 cm. Wykonanie kładki o konstrukcji stalowej nad potokiem Jawornik wraz z prefabrykowanymi ścianami oporowymi. Regulacja pionowa studzienek , wpustów ulicznych, hydrantów i zaworów. Wykonanie i zamontowanie barier ochronnych w miejscach wyznaczonych dokumentacją. Wykonanie i zamontowanie oznakowania pionowego. II. w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej - wytyczenie na gruncie przez uprawnionego geodetę ścieżki pieszo-rowerowej, - zdjęcie warstwy humusu i wywiezienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce do 5 km - ułożenie obrzeży betonowych ciągu pieszego i ścieżki rowerowej na ławach betonowych, - naprawa i udrożnienie przepustów na drogi polne z niezbędnymi odtworzeniami murów z kamienia łamanego, - wykorytowanie i ułożenie warstw nośnych podbudowy zjazdów i ciągu pieszo- rowerowego wraz z zagęszczeniem mechanicznym, - wykonanie elementów odwodnienia ścieżki pieszo-rowerowej, - ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowo-cementowej - ciąg pieszy, - ułożenie warstwy asfalto-betonu na ścieżce rowerowej. Na ciągu pieszym, zgodnie z załącznikiem, z kostki betonowej o uzgodnionym z Inwestorem kształtem, w kolorach czerwonym i szarym a na zjazdach z kostki w jednolitym kolorze szarym . Zjazdy obejmują teren od korony jezdni do zewnętrznej granicy działki wykupionej pod ścieżkę, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ścieżki pieszo- rowerowej, - utwardzenie betonową kostką brukową, oznakowanie, i zamontowanie urządzeń w miejscach odpoczynku, - rozplantowanie i obsianie trawą pozostałości terenu między rowem przydrożnym a ścieżką pieszo-rowerową oraz między ścieżką pieszo-rowerową a sąsiadującymi gruntami rolnymi wraz z montażem elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery), zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Realizacja odbywać się będzie na podstawie: A. dokumentacji dla ścieżki pieszo-rowerowej opracowanej przez PE - POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Gdańsku wraz z aneksem opracowanym przez Biuro Studiów i Projektów HYDROMEL sp.c. w Legnicy. Z realizacji wycofana jest ścieżka rowerowa wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik, a pozostaje w to miejsce do wykonania przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej. Nie będzie też realizowany zaprojektowany parking dla samochodów osobowych przy drodze Nad Jawornikiem z infrastrukturą odwodnieniową. B. dokumentacji dla inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 2822D od km 0+000 do km 0+937 na terenie miasta Jawor opracowanej przez FORMA Pracownię Projektową s.c. w Wilkowicach, ul. Dębowa 6, 64-115 Święcichowa z zaznaczonym na projekcie do przełożenia, chodnikiem wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik. Ze względu na wyłączenia niektórych elementów ujętych w dokumentacji z realizacji, załączone przedmiary nie są wiążące, a jedynie stanowią element pomocniczy do sporządzenia kalkulacji własnej Wykonawcy dla określenia umownej ceny ryczałtowej za całość wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia robót uszczegółowionych w dokumentacjach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 60 000 - PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w : 1) pieniądzu - wpłacone przelewem na konto Zamawiającego 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;; 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Jaworze ul. Grunwaldzka 35 nr 10 2030 0045 1110 0000 0190 3550. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zaleca się, aby Wykonawca do oferty załączył kopię potwierdzenia przelewu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach