Przetargi.pl
Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych branży drogowej z elementami odwodnienia i zieleni dla budowy i przebudowy nawierzchni w trzech sięgaczach: ul. Krzywoustego, ul. Klonowej i ul. Wiejskiej w Oleśnicy oraz budowy ścieżki rowerowej w ul. Młynarskiej i na Podzamczu oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Sekcja Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. B. Krzywoustego 31B
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7889416 , fax. 071 788 94 17
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sekcja Dróg Miejskich
  ul. B. Krzywoustego 31B 31B
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7889416, fax. 071 788 94 17
  REGON: 93060744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sdm.olesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych branży drogowej z elementami odwodnienia i zieleni dla budowy i przebudowy nawierzchni w trzech sięgaczach: ul. Krzywoustego, ul. Klonowej i ul. Wiejskiej w Oleśnicy oraz budowy ścieżki rowerowej w ul. Młynarskiej i na Podzamczu oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie czterech odrębnych pełnych dokumentacji projektowych dla zadań: ZADANIE 1: Budowa nawierzchni drogowej sięgacza ul. B. Krzywoustego przy budynkach mieszkalnych o numerach 71-71a, położonego na działkach drogowych o numerach 35.53/1 oraz 35.51/18 obręb Oleśnica, o długości około 47 m wraz z elementami odwodnienia i zieleni oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową budowlano - wykonawczą. ZADANIE 2: Przebudowa nawierzchni drogowej sięgacza ul. Klonowej przy budynku mieszkalnym o numerach 1-1a, położonego na działkach drogowych o numerach 24.15/6 oraz 24.11 (w przygotowaniu podział działki z wydzieleniem pasa drogowego) obręb Oleśnica, o długości około 40 m wraz z elementami zieleni oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową budowlano - wykonawczą. ZADANIE 3: Budowa nawierzchni drogowej sięgacza ul. Wiejskiej przy budynkach mieszkalnych o numerach 9-9b, położonego na działce drogowej o numerze 69.149 obręb Lucień, o długości około 30 m wraz z elementami zieleni oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową budowlano - wykonawczą. ZADANIE 4: Budowa ścieżki rowerowej i pieszo rowerowej wraz z dwoma miejscami do parkowania rowerów z nawiązaniem do istniejących lub projektowanych ścieżek i innych elementów pasa drogowego wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w przebiegu od ul. 3 Maja/Cieszyńskiego, ulicą Młynarską, Podzamczem, do ul. Wałowej w Oleśnicy o długości około 500 m oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową budowlano - wykonawczą. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych). Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa oraz poręczenie wymienione w art. 45 ust. 6 pkt 5 Ustawy złożone jako wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: sdm.olesnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach