Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu Gminy Strzegom oraz podległych jednostek organizacyjnych

Gmina Strzegom ogłasza przetarg

 • Adres: 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (074) 856-05-99 , fax. (074 ) 856-05-16
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzegom
  ul. Rynek 38 38
  58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie
  tel. (074) 856-05-99, fax. (074 ) 856-05-16
  REGON: 89071837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bankowa obsługa budżetu Gminy Strzegom oraz podległych jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Strzegom oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie do 31 stycznia 2018 roku. Usługa obejmować będzie: 1) otwarcie i prowadzenie: a) rachunków Gminy Strzegom b) rachunków pomocniczych Gminy Strzegom c) rachunków gminnych jednostek organizacyjnych: 1) Urzędu Miejskiego, 2) Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, 3) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, 4) Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, 5) Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu, 6) Gimnazjum w Goczałkowie, 7) Gimnazjum w Jaroszowie, 8) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu, 9) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu, 10) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu, 11) Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzy, 12) Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie, 13) Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie, 14) Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach, 15) Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanowicach, 16) Publicznego Przedszkola nr 2 w Strzegomiu, 17) Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu, 18) Publicznego Przedszkola nr 4 w Strzegomiu, 19) Publicznego Przedszkola w Jaroszowie, 20) Publicznego Przedszkola w Stanowicach, 21) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom, 22) Strzegomskiego Centrum Kultury, 23) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, d) rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych e) rachunków funduszy celowych, w tym rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych gminy, budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Gminy Strzegom i jednostek organizacyjnych, f) zamykanie rachunków, nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu, nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie, 2) realizację poleceń przelewu między rachunkami w tym samym banku i do innych banków (ok. 2.600 szt./m-c do innych banków ), 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych (ok. 630.000 zł/m-c, ok. 150 szt.) 4) realizację wypłat gotówkowych (ok. 480 000 zł/m-c, ok. 110 czeków/m-c) 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie tj. klientów Zamawiającego na rachunki Zamawiającego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych , 6) zapewnienie obsługi pracowników Zamawiającego poza kolejnością podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy oraz załatwiania innych spraw związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, 7) ze względu na codzienną gotówkową obsługę Zamawiającego Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania lub otworzenia najpóźniej od dnia świadczenia usług oddziału lub placówki banku w Strzegomiu. Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową (wpłat i wypłat gotówkowych) w każdym dniu roboczym minimum od godz. 9.00 do 16.30, 8) automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach jednodniowych typu overnight, w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w piątki na lokatach odpowiednio 2-lub 3-dniowych, w przypadku tzw. długich weekendów na lokatach 4- lub 5-dniowych pod warunkiem, że saldo konta rachunku jest równe lub przekracza kwotę 50.000 zł i oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N +/- marża. Lokowanie środków na innych lokatach krótko lub długoterminowych dostępnych w ofercie banku odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach, 9) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących poniżej kwoty 50.000 zł w oparciu o stawkę WIBID 1M +/- marża. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących będą naliczane i dopisywane do rachunków na koniec każdego miesiąca, 10) świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (ok. 4.600 szt./m-c) oraz zapewnienia współpracy z systemem informatycznym Zamawiającego, w tym przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego, zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku, przekazywanie środków płatności masowych z rachunku pomocniczego tego samego dnia na rachunek Zamawiającego, dostarczaniu Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne następnego dnia po dokonaniu wpłat. Płatności masowe dotyczą ok. 10.300 podatników, podatki wnoszone są w okresach miesięcznych lub kwartalnych oraz ok. 3.500 użytkowników wieczystych wnoszących opłaty jeden raz w roku. Od dnia 01.07.2015r. płatności masowe będą dotyczyły też opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Gminie Strzegom jest około 7.500 nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina Strzegom na podpisaną umowę rachunku pomocniczego do 30.06.2015r. na realizację płatności masowych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zamawiający korzysta z systemów finansowo-księgowych firmy RADIX. 11) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miejskim na ok. 20 stanowiskach i w jednostkach podległych na ok. 7 stanowiskach. Usługa ta w szczególności winna obejmować: a) instalację systemu, kompleksowe przeszkolenie w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację, doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu, bieżącą obsługę techniczną systemu, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu, b) umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku: - wprowadzenie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych, możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych w formacie A4 z ustaleniem salda na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu, uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych. Liczba jednostek korzystających z systemu oraz stanowisk może się zmienić w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca udostępni Zamawiającemu bierny wgląd na wszystkie rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Zamawiającego. W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem Wykonawca zapewni przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych w formie papierowej, 12) zerowania rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy, 13) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń, 14) wydawanie blankietów czekowych, 15) uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Miejską w Strzegomiu bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat, jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym określona w uchwale budżetowej Gminy Strzegom na 2014r. wynosi 2.000.000 zł. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone na bazie WIBOR 1M +/- marża banku. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty kredytu poprzez spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do ostatniego dnia roboczego roku budżetowego. 2. Wykonawca nie będzie pobierał przez okres obowiązywania umowy opłat i prowizji: 1) innych niż określone w formularzu ofertowym, 2) za otwarcie , prowadzenie i zamykanie rachunków pomocniczych, 3) za realizację polecenia przelewu na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcę, 4) od kwoty przelewu na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcę, 5) od kwoty przelewu na rachunek do innego banku, 6) za wpłaty gotówkowe dokonane przez osoby trzecie tj. klientów Zamawiającego na rachunki zamawiającego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, 7) od wpłat oraz przeliczania bilonu, 8) z tytułu obsługi lokat terminowych, 9) za instalację i udostępnienie usługi systemu bankowości elektronicznej, w tym urządzeń do obsługi systemu (czytników kart, kart procesorowych, tokenów), za przeszkolenie niezbędnej ilości osób z zakresu obsługi systemu oraz za bieżące doradztwo, pomoc i aktualizację systemu, 10) za abonament bankowości elektronicznej, 11) za serwisowanie systemu bankowości elektronicznej, 12) z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych, 13) za wydawanie aneksów, opinii bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, 14) za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, w tym za wydawane czeki, 15) od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszelkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej, a w szczególności za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, za uruchomienie kredytu, za gotowość finansową, za zmiany zawartej umowy kredytowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oprocentowanie środków na rachunkach bieżących
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strzegom.pl (pod ogłoszeniem)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach