Przetargi.pl
Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem pod nazwą Remont korytarzy, sanitariatów, schodów i wejścia głównego do budynku w Zespole Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8410500 , fax. 061 8480556
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  ul. Jackowskiego 18 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8410500, fax. 061 8480556
  REGON: 63127678800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem pod nazwą Remont korytarzy, sanitariatów, schodów i wejścia głównego do budynku w Zespole Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem pod nazwą Remont korytarzy, sanitariatów, schodów i wejścia głównego do budynku w Zespole Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Pełnienie nadzoru obejmuje następujące branże: budowlaną, sanitarną i elektryczną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej oraz w pkt V SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy; 3) wykaz wykonanych (minimum 3), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; 4) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz dotyczy tylko osób, które będą nadzorowały realizację zadania. Do wykazu należy załączyć kopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wykonawczym w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 5) w przypadku, jeśli w wykazie o którym mowa w pkt. 4 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, ponieważ zostaną one mu udostępnione przez inne podmioty, obowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Ponadto do oferty Wykonawca winien załączyć następujące dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach