Przetargi.pl
Remont dachów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2404133 , fax. 063 2404134
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Szpitalna 45 45
  62-504 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2404133, fax. 063 2404134
  REGON: 00031159100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-konin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dekarskich na obiektach WSZ w Koninie (remont dachu garaży, trafostacji, kotłowni - część wyższa i niższa, remont dachu budynku szkoły, remont dachu na segmencie C, segment C - ul. Szpitalna 45, budynek O/Płucnego, wiata magazynowa - część biurowa - ul. Wyszyńskiego 1, remont dachu przychodni specjalistycznych D - ul. Szpitalna 45, bud. główny - segment A). Szczegółowy zakres robót zawarty jest w książkach przedmiarów załączonych do SIWZ stanowiących integralną jej część.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452619106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie zastosowano
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2007 r., Nr 223., poz. 1655 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie oceny spełnia / nie spełnia w oparciu o przedłożone oświadczenie i dokumenty, o których mowa poniżej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) i zgodnie z SIWZ nr 73/09. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ponadto w celu potwierdzenia, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca ma obowiązek złożyć certyfikat na papę termozgrzewalną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-konin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach