Przetargi.pl
Przebudowa - Klinika Chirurgii

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Adres: 60-631 Poznań, ul. Dojazd 34
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8464770 , fax. 061 8464765
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Dojazd 34 34
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8464770, fax. 061 8464765
  REGON: 63117871000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswia.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa - Klinika Chirurgii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii. Celem inwestycji jest wydzielenie części ambulatoryjnej od oddziału, przebudowa instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, wod-kan oraz układu pomieszczeń. 1) Część ambulatoryjna: - Gabinet lekarzy nr 301 - przebudowa instalacji informatycznej, elektrycznej, wentylacyjnej, podejść wod-kan, montaż drzwi, wykładziny podłogowej, tynkowanie i malowanie ścian, - Gabinet ordynatora nr 302 - przebudowa pomieszczenia wydzielająca WC od gabinetu, przebudowa instalacji informatycznej, elektrycznej, wentylacyjnej, podejść wod-kan, montaż drzwi, wykładziny podłogowej, tynkowanie i malowanie ścian, ułożenie glazury podłogowej i ściennej, - Gabinet oddziałowej i sekretarki nr 303 - przebudowa instalacji informatycznej, elektrycznej, wentylacyjnej, podejść wod-kan, montaż drzwi, wykładziny podłogowej, tynkowanie i malowanie ścian, - Łazienka dla lekarzy (boczna) - przebudowa WC pod kątem wykonania łazienki, przebudowa instalacji elektrycznej, wentylacji , wod-kan, c.o., ułożenie glazury ściennej i podłogowej, tynkowanie i malowanie, montaż drzwi i armatury sanitarnej, - Korytarz - przebudowa polegająca na wydzieleniu korytarza przy gabinetach 301, 302, 303 od oddziału drzwiami montowanymi na szerokości korytarza, przebudowa instalacji : elektrycznej, wymiana okładziny podłogowej i sufitu podwieszanego, tynkowanie i malowanie, montaż drzwi wejściowych, - Korytarz przy windach - przebudowa instalacji elektrycznej wymiana sufitu podwieszanego, tynkowanie i malowanie. 2) Część oddziału: - Łazienka dla pacjentów - przebudowa polegająca na wykonaniu łazienki dla osób niepełnosprawnych , przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o., ułożenie glazury ściennej i podłogowej, tynkowanie i malowanie, montaż drzwi i armatury sanitarnej, - Magazynki - przebudowa instalacji wentylacyjnej i elektrycznej, wymiana wykładziny, tynkowanie i malowanie, montaż drzwi, - Brudownik - przebudowa polegająca na wydzieleniu WC dla odwiedzających, przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o., ułożenie glazury ściennej i podłogowej, tynkowanie i malowanie, montaż drzwi i armatury sanitarnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452151400
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - posiadają polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł., 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do złożonej oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - załączniki nr 2 i 3, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł., z datą ważności obejmującą co najmniej okres, przez który Wykonawca jest związany ofertą. Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie, że w przypadku podpisania umowy przedłoży polisę lub inny dokument obejmujący co najmniej czas trwania umowy. 4) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r., Dz. U. Nr 87, poz. 605). 2. że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w siwz: 1) Kosztorys ofertowy, 2) Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1, 3) Oświadczenie Wykonawcy o czynnikach cenotwórczych - załącznik nr 4, 4) Oświadczenie Wykonawcy, że dokonał wizji lokalnej terenu, gdzie będzie wykonywany przedmiot zamówienia, potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - p. Małgorzatę Polaczyk Badzińską. 5) Oświadczenie Wykonawcy, że do wykonania zamówienia użyje surowców i produktów posiadających atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia upoważnionych instytucji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji i rękojmi
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zamowienia.zozmswia.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach