Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Centrum Stomatologii UM w Poznaniu

Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-812 Poznań, ul. Bukowska 70
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8547006
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Bukowska 70 70
  60-812 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8547006
  REGON: 63450447400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumstomatologii.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Centrum Stomatologii UM w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Centrum Stomatologii UM w Poznaniu. Wykonywane prace porządkowo-sprzątające oraz technologie stosowane przy realizacji tych prac winny zapewnić, gwarantować i spełniać utrzymanie właściwej higieny sanitarnej, wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz estetyczny wygląd sprzątanych powierzchni i pomieszczeń. Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości dotyczą następujących pomieszczeń zamawiającego Całkowita powierzchnia przeznaczona do sprzątania wynosi: 16.290,87 m2 Grupa 1. Poradnie Stomatologiczne 4.746,42 m2 w tym Pracownia Techniki Dentystycznej 317,94 Pozostałe poradnie 4.428,48 m2 Grupa 2 - Centralna Sterylizatornia 302,44 m2 Grupa 3 - Pozostałe powierzchnie - 10.877,01 m2 w tym Administracyjno-biurowe, urządzeń technicznych 337,21 m2 Korytarze, hole ,klatki schodowe,sanitariaty 3.396,80 m2 Parkingi 7.508,00 m2 Grupa 4 Mycie powierzchni przeszklonych 207,07 m2 (jednostronnie) Szczegółowy wykaz stanowi -Zestawienie powierzchni przeznaczonych do sprzątania - załącznik Nr 1 do SIWZ Powierzchnie sprzątane codziennie we wszystkie dni robocze 7.635,13 m2 w tym Poziom 0 ( korytarze i hole główne,pom..użytkowe) 2.508,87 m2 Poziom I ( poradnie stomatologiczne,centralna sterylizacja,szatnie) 1.764,10 m2 Poziom II (poradnie stomatologiczne) 1.528,16 m2 Poziom III (poradnie stomatologiczne) 1.524,99 m2 Poziom IV (pracownia techniki dentystycznej,administracyjno-biurowe)309,01 m2 Powierzchnie sprzątane 1 x w tygodniu 184,89 m2 Powierzchnie sprzątane 2 x w tygodniu 126,70 m2 Powierzchnie sprzątane 3 x w tygodniu (pom.na odpady medyczne) 13,24 m2 Powierzchnie sprzątane 1 x w miesiącu 822,91 m2 Powierzchnie sprzątane 1 x w miesiącu (zamiatanie) oraz 1 x na 6 miesięcy (mycie) - parkingi 7.508,00 m2 Mycie powierzchni przeszklonych 1 x w roku 207,07 m2 Szczegółowy wykaz pomieszczeń i powierzchni oraz częstotliwość sprzątania przedstawiono w załączniku Nr 2 do SIWZ. Grupa 1 W Poradniach Stomatologicznych Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w należytym stanie sanitarno - porządkowym powierzchni poziomych, pionowych, sprzętu medycznego, z uwzględnieniem wymogów epidemiologicznych obowiązujących w placówkach Służby Zdrowia, ponosząc jednocześnie z tego tytułu odpowiedzialność przed służbami sanitarno-epidemiologicznymi. Poradnie wymagają codziennego sprzątania z użyciem środków myjących i dezynfekujących. W przypadku konieczności zmiany środków (zakażenia szpitalne), wykaz środków, które Wykonawca będzie chciał stosować musi zostać przed ich wprowadzeniem do użycia uzgodniony z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli w-w środków pod względem procentowości i czystości mikrobiologicznej na koszt Oferenta. Grupa 2 - Centralna Sterylizatornia Prace codzienne: - mycie i dezynfekcja podłóg,regałów,wózków,drzwi oszklonych oraz klamek na terenie strefy jałowej, czystej i brudnej - mycie wszystkich drzwi na terenie CS - pomieszczenia magazynu CS - stacja uzdatniania wody - pomieszczenie dezynfektorni - pomieszczenia szatni 1 x w miesiącu - konserwacja paneli i sprzętu wykonanego ze stali kwasoodpornej W skład sprzętu wchodzą: - sterylizatory parowe x 3 - myjki dezynfektory x 2 - myjka US Do sprzątania poszczególnych stref,pomieszczeń socjalnych i sanitarnych należy przeznaczyć osobny sprzęt - mopy i ściereczki. Ściereczki powinny być zróżnicowane kolorystycznie pod kątem przeznaczenia (powierzchnie szklane, toalety, powierzchnie metalowe) W przypadku sprzątania powierzchni poziomych (podłóg) należy stosować metodę jednego kontaktu(mop po kontakcie jednorazowym z podłogą odrzucany jest do prania) Mopy i ściereczki po każdym użyciu muszą być prane Specyfika pomieszczeń Centralnej Sterylizacji wymaga stosowania preparatów dezynfekcyjnych posiadających szerokie spektrum działania w zakresie B,Tbc,F,V. Zapewnienie przez Wykonawcę na stałe jednej osoby na cztery godziny dziennie do utrzymania czystości w sterylizacji Grupa 3 - Pozostałe powierzchnie: biurowe, korytarzowe, hole, klatki schodowe, sanitariaty, łazienki itp Oferent jest zobowiązany do wykonywania usługi codziennego sprzątania własnym sprzętem i środkami wszystkich powierzchni; umyciu drzwi, framug, parapetów, listew, gablot, poręczy, balustrad, kaloryferów, sprzętu i wyposażenia, mebli; umyciu wszystkich posadzek, umywalek, kabin prysznicowych, muszli i sedesów (wraz z dezynfekcją) w toaletach i łazienkach, szyb w drzwiach, luster, płytek naściennych, opróżnieniu koszy, wyniesieniu śmieci do pojemników. Raz w miesiącu umycie i zdezynfekowanie wszystkich aparatów telefonicznych. Sprzątanie powierzchni parkingowej (7.580 m2). Sprzątanie powierzchni parkingowej będzie polegało na comiesięcznym zamieceniu powierzchni oraz wykonaniu raz na 6 miesięcy maszynowego mycia posadzki 8. Wymagane czynności i zadania w zakresie sprzątania,objęte zamówieniem: 1. W rejonach sprzątanych codziennie: a) prace wykonywane codziennie: - mycie wszystkich posadzek - dezynfekcja wykładzin w poradniach stomatologicznych z uwzględnieniem wszystkich wymogów epidemiologicznych - mycie i dezynfekcja sanitariatów - mycie wszystkich luster - wymiana worków z koszy na śmieci -odkurzanie biurek(bez przesuwania leżących na nich książek i dokumentów),parapetów, mebli, półek(przystawek) na salach zabiegowych - mycie umywalek i armatury - utrzymywanie w ciągłej czystości wind i poręczy w holach (dwie windy zw. i dwie widokowe) - mycie płytek i ścian przy umywalkach b) 1 x w tygodniu - mycie koszy - mycie drzwi ,kontaktów i wyłączników prądu - mycie przeszkleń do wysokości drzwi (poradnie) - mycie 5 drzwi wejściowych na poziomie A1 - odkurzanie i mycie przeszkleń i ozdobnych krat pod poręczami(klatki schodowe i hole) c)1 x w miesiącu - mycie 4 drzwi wejściowych na poziomie AO - mycie pozostałych wewnętrznych przeszkleń - odkurzenie wentylatorów sufitowych 2.W rejonach sprzątanych 1 x w tygodniu - zamiatanie i mycie podłóg - mycie wszystkich luster - wymiana worków na śmieci (codziennie) - mycie drzwi, parapetów, kontaktów, wyłączników prądu - odkurzenie biurek, mebli - mycie i dezynfekcja sanitariatów (codziennie) - mycie umywalek i armatury 3.W rejonach sprzątanych 2 x w tygodniu (administracja) - zamiatanie i mycie podłóg - mycie wszystkich luster i parapetów - wymiana worków na śmieci - mycie drzwi, kontaktów, wyłączników prądu (1 x w miesiącu) - odkurzenie biurek ( bez przesuwania znajdujących się dokumentów), mebli 4.W rejonach sprzątanych 3 x w tygodniu (poniedziek,środa,piątek) - mycie i dezynfekcja podłóg i ścian w pomieszczeniu na odpady medyczne - mycie i dezynfekcja wszystkich urządzeń (bez pojemników na śmieci) - uzupełnianie na bieżąco środków czystościowych i dezynfekcyjnych 5.W rejonach sprzątanych 1 x w miesiącu: - zamiatanie i mycie posadzek - mycie drzwi 6.Maszynowe modczyszczenie i położenie powłoki polimerowej na wykładziny PCV - co 6 miesięcy na pow.około 4.548 m2 ( terminy do uzgodnienia). 7.Sprzątanie powierzchni parkingowej (7.580 m2). Sprzątanie powierzchni parkingowej będzie polegało na comiesięcznym zamieceniu całej powierzchni oraz wykonaniu raz na 6 miesięcy maszynowego mycia posadzki. 8.Czyszczenie z kurzu i śmieci wysuniętych gzymsów ( 1 x w roku ). 9.Systematyczne dostarczanie środków higienicznych ( do 18 toalet -wykaz w zał.nr 2) 10. Usuwanie odpadów z koszy i innych pojemników oraz dostarczanie worków na odpady; wymagana jest segregacja odpadów w workach dostarczonych przez wykonawcę tj odpady komunalne winny być umieszczane w workach czarnych, odpady medyczne w workach czerwonych, zgodnie z opracowaną przez Centrum -Procedurą postępowania z odpadami 11. Mycie przeszkleń ( wejście na poziomie O i A1 od strony parkingu) - 1 x w roku.. -ścianka z ciemnego szkła w holu głównym na poziomie AO - pow.66,01m2 (jednostronnie) - elewacja szklana od strony parkingu poziomA1 do A 3 - pow.141,06 m2 (jednostronnie) 9. Zagwarantowanie przez firmę jednej osoby na 8-godzinny dyżur (od 6:30 do 14:30) odpowiedzialnej za utrzymanie czystości w całym budynku (sprzątanie awaryjne) polegające na: - bieżącym utrzymaniu czystości toalet - uzupełnianie środków higieny w toaletach ogólnodostępnych ( 18 toalet) - mydło, papier toaletowy,ręczniki papierowe - wszelkich prac interwencyjnych zgłaszanych przez personel 10.Zagwarantowanie i wskazanie co najmniej jednej osoby koordynującej pracę personelu Wykonawcy, która zapewni stały, bieżący nadzór nad pracownikami oraz nad wykonywaniem prac związanych z utrzymaniem czystości w obiektach Centrum zgodnie z niniejszym zamówieniem. 11. Oczekuje się, że przedmiot zamówienia wykonywany będzie przy użyciu środków czystości i preparatów dezynfekcyjnych oraz sprzętu, który zapewnia wykonawca, a także zatrudnionych przez niego pracowników, w liczbie niezbędnej do realizacji zadań objętych zamówieniem. Wszystkie pomieszczenia w Poradniach Stomatologicznych oraz pomieszczeniach medycznych i sanitarnych winny być sprzątane przy użyciu preparatów dezynfekcyjnych, niezależnie od niezbędnych środków czystościowych. Do wykonania usług objętych niniejszym zamówieniem muszą być wykorzystywane wyłącznie - ŚRODKI CZYSTOŚCI - posiadające kartę charakterystyki substancji szkodliwych - środki te muszą być dopuszczone do stosowania w szpitalach, - przewidywane do wykorzystania PREPARATY(ŚRODKI) DEZYNFEKCYJNE winny posiadać karty charakterystyki substancji szkodliwych oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych i produktów biobójczych dopuszczający wprowadzenie oferowanych preparatów dezynfekcyjnych do obrotu i stosowania medycznego w Polsce - wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami. UWAGA Wszystkie karty charakterystyk muszą być uaktualnione po 01.01.2005r. ( Rozp.MZ z 14 XII 2004r - Dz.U.Nr 2 z 06.01.2005r.) Do oferty należy dołączyć wykaz środków czystościowych i preparatów dezynfekcyjnych (należy podać:nazwę danego środka, jego producenta oraz dołączyć karty charakterystyki oraz dopuszczenie do stosowania w szpitalach a w przypadku środków dezynfekcyjnych również wpisy do rejestru wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub równoważnych. 12. Wymagania organizacyjne a) Przed przystąpieniem do realizacji usługi, każdy pracownik wykonawcy winien odbyć szkolenie z zakresu BHP, P-poż, PIS oraz z zakresu - gospodarki odpadami - zasad segregacji tych odpadów (rodzaje pojemników i worków używanych do segregacji odpadów) - zasad postępowania w przypadku wydostania się odpadu infekcyjnego i zanieczyszczenia powierzchni - zasad przeprowadzania dezynfekcji powierzchni preparatami dezynfekcyjnymi i związanym z tym bezpieczeństwem stosowanym przy sporządzaniu roztworów preparatów dezynfekcyjnych. b) Badania lekarskie i szkolenia swoich pracowników przeprowadzi wykonawca na własny koszt. Listy osób przeszkolonych , wykonujących przedmiotowe usługi , należy udostępnić zamawiającemu na każde żądanie. c) Podczas wykonywania usług porządkowo-czystościowych oraz przy zbieraniu odpadów wszyscy pracownicy wykonawcy zobowiązani są do używania i stosowania środków ochrony indywidualnej; ubranie robocze, rękawice ochronne itp. d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac zgodnie z wymogami BHP, P-poż, PIS. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie tych przepisów i innych w zakresie wykonywanych prac, obciążają wykonawcę. e) Stosowany sprzęt winien odpowiadać warunkom lokalowym i przestrzennym w poszczególnych rodzajach pomieszczeń oraz zapewniać wykonanie usług zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. f) W pomieszczeniach medycznych i sanitarnych, wymagane jest stosowanie kombajnów do sprzątania, wyposażonych co najmniej w dwa pojemniki na wodę oraz wyżymarkę do mopów. g) sprzęt używany do sprzątania po zakończonych pracach porządkowych winien być pozostawiony czysty ,odpowiednio ułożony i powieszony. Wymaga się by mopy używane do mycia posadzek: a/ były segregowane i trwale opisane w zależności od rodzaju pomieszczenia (mopy używane do mycia sanitariatów oraz pomieszczeń w których występuje kontakt z materiałem zakaźnym nie mogą być wykorzystywane w innych pomieszczeniach) b/ do obowiązków wykonawcy należy bieżące pranie we własnym zakresie mopów używanych do wykonania niniejszego zamówienia. 13. Wymagane jest by wykonawca: a) prowadził profesjonalną, zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kompleksowego utrzymania czystości, prowadzoną na własne ryzyko , b) zapewnił wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i reżimami sanitarnymi oraz potrzebami zamawiającego - zgodnie z niniejszym zamówieniem, c) zagwarantował odpowiedzialność za mienie i dokumenty znajdujące się w sprzątanych pomieszczeniach - w czasie wykonywania czynności objętych umową oraz dochował tajemnicy dot. tych dokumentów. d) sprzątanie poszczególnych pomieszczeń odbywać się będzie codziennie (w dni robocze) wg harmonogramów uzgodnionych między stronami i dostosowanych do potrzeb zamawiającego. e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaopatrzenie zatrudnionych przez siebie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz środki ochrony osobistej (m.in.rękawiczki ochronne), a także za posiadanie przez tych pracowników książeczek zdrowia do celów sanitarnych z aktualnymi badaniami lekarskimi i terminem następnych badań, które należy udostępnić zamawiającemu na każde żądanie. 14. Do dyspozycji pracowników wykonawcy zamawiający odda w każdym obiekcie pomieszczenia przeznaczone na magazynek podręczny na sprzęt i środki czystości. 15. Wykonawca nie będzie ponosił opłat za korzystanie z pomieszczeń, które zostaną mu oddane do użytku ani kosztów zużycia (w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia)energii elektrycznej oraz wody ciepłej i zimnej. 16.Wymaga się by przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie obiektów Centrum Stomatologii w Poznaniu,po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Pielęgniarką koordynującą p.Teresą Włodarczyk tel. 061 8547290 Po dokonaniu wizji lokalnej Wykonawca otrzymuje pisemne potwierdzenie, które należy dołączyć do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909112009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawą 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia-niespełna.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik Nr 3 A.2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę -załącznik do formularza ofertowego A.3) Wzór umowy - załącznik Nr 4 A 4) Wykaz wykonanych usług - zał.nr 5 A.4) Dokument potwierdzający dokonanie wizji lokalnej A 5) Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 6 A 6) Wykaz środków czystościowych i preparatów dezynfekcyjnych A 7) Oświadczenie z KK - zał.nr 8 A 8) Oświadczenie z art.44 - zał.nr 9 A 9) Oświadczenie wykonawcy -2 zał.nr 10 B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. - załącznik Nr 7 B.7) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym lub oświadczenie o nie posiadaniu obowiązku posiadania koncesji - załącznik Nr 6 C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom (co najmniej dwie usługi w zakresie sprzątania w budynkach Zakładów Opieki Zdrowotnej, o czasie trwania usługi przez min. jeden rok dla jednego odbiorcy o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto o pow.min.15 tys.m2 w tym około 8 tys.m2 powierzchni ZOZ i około 7 tys.m2 pow.poza budynkami), stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości,pow.metrażu, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (załącznik Nr 5) D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: - polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia niemniejszą niż 200 tys.zł E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.5) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. E.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E. F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A,B,C,D,E dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów G.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę - osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem-. G.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrumstomatologii.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną