Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem dla zadania pn. „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE”.

Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie ogłasza przetarg

 • Adres: 66300 Międzyrzecz, Pniewo
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 741 99 99 , fax. 95 741 99 99
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
  Pniewo 1
  66300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 95 741 99 99, fax. 95 741 99 99
  REGON: 8049106200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bunkry.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem dla zadania pn. „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem dla zadania pn. „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE”. 3.2. Zadanie współfinansowane jest ze środków w ramach programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. 3.3. Szczegółowy opis robót budowlanych, który polegał będzie nadzorowaniu określa Program Funkcjonalno-Użytkowy Projekt koncepcyjny będący załącznikiem do niniejszej SIWZ. 3.4. Zakres prac inżyniera kontraktu obejmuje: 3.4.1 Wyłonienie w imieniu zamawiającego wykonawcy robót budowlanych w trybie „Zaprojektuj-wybuduj” do wykonania zadania PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE w następującym zakresie: a) Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie „Zaprojektuj-wybuduj” wraz z opisem przedmiotu zamówienia, projektem umowy o roboty budowane, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - 30 dni od podpisania umowy; b) Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie wykonawcy dostawy transportu szynowego do podziemi MRU wraz z opisem przedmiotu zamówienia, projektem umowy o dostawy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - 60 dni od podpisania umowy; c) reprezentowanie zamawiającego w procedurze przetargowej poprzez przygotowanie odpowiedzi do pytań wykonawców – terminy zgodne z ustawa Pzp w tym zakresie; d) udział jako członek komisji przetargowej w jej pracach zgodnie z art. 20 ustawy Pzp – terminy zgodne z ustawą Pzp w tym zakresie, wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania przetargowego; 3.4.2 świadczenie usługi w zakresie nadzoru nad projektowaniem, zarządzania i kontroli oraz nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE”, w terminie od dnia podpisania umowy z wykonawca robót budowlanych do dna uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiekt oraz z wykonawca dostaw, nie później niż do grudnia 2022 r., w szczególności: a) pełnienie nadzoru nad projektowaniem, weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikacja wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów, b) zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót, dostaw aż do daty wystawienia Ostatecznego Rozliczenia Projektu – przewidywana data grudzień 2022, c) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu zgodnie z wymogami programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 i współpracę w tym zakresie ze służbami Zamawiającego, d) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami Zamawiającego, e) wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta Projektów dla INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, f) przygotowanie rozliczeń robót budowlanych niezbędnych do złożenia wniosków o płatność zgodnie z procedurami zawartymi w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta Projektów dla INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, g) świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w Przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego Kontraktu, h) wykonywanie zadań z uwzględnieniem wymogów i wytycznych INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, i) wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu, j) sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie Zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania Projektu wynikłymi w trakcie realizacji Kontraktu - udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, k) Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy, uczestnictwa w przeglądach i odbiorach w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych. 3.4.3 Zakres prac projektowych i robót budowlanych, których dotyczy nadzór obejmuje: a) przebudową wraz z rozbudową budynku Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie na działkach nr 373 I 374/45, obręb ewid. Kaława, gmina Międzyrzecz; b) wyposażenie obiektu wraz z aranżacją wnętrz; c) dostawa, montaż uruchomienie i certyfikacja systemu transportu szynowego przeznaczonego do transportu osób w Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie wraz z oświetleniem, oznakowaniem, i systemem łączności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ. 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4) Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.3) niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach