Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA WYKONYWANIE NIEREGULARNYCH PRZEWOZÓW AUTOBUSAMI. SPRAWA NR 1/PN/2019

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, Słubicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Słubicka 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
  REGON: 8051914500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA WYKONYWANIE NIEREGULARNYCH PRZEWOZÓW AUTOBUSAMI. SPRAWA NR 1/PN/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autobusów wraz z kierowcą celem przewozu osób na potrzeby 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krośnie Odrzańskim oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 44WOG. Usługa ma na celu dowóz żołnierzy i pracowników wojska na szkolenia poligonowe, szkolenia strzeleckie, szkolenia w wojskowych ośrodkach szkolenia, zabezpieczenie uroczystości wojskowych oraz odpraw. Wykonywanie nieregularnych przewozów osób autobusami na rzecz 44 WOG w Krośnie Odrzańskim oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 44WOG odbywać się będzie doraźnie wg potrzeb i zgłaszanych zapotrzebowań Zamawiającego i może objąć teren całej Polski lub sporadycznie (nie więcej niż dwukrotnie w trakcie trwania umowy) teren Unii Europejskiej. Usługa może być realizowana o każdej porze dnia a nawet w nocy. Usługa może być realizowana w dni wolne od pracy i święta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli złoży aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach