Przetargi.pl
Usługa transportu osób w ruchu krajowym na potrzeby Akademii im. Jakuba z Paradyża

Akademia im.Jakuba z Paradyża ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48957279515 , fax. +48957216017
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia im.Jakuba z Paradyża
  ul. Teatralna 25
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. +48957279515, fax. +48957216017
  REGON: 36519302200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ajp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu osób w ruchu krajowym na potrzeby Akademii im. Jakuba z Paradyża
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu osób na potrzeby Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. 1. Zadanie nr 1: 1.1 Świadczenie usługi transportu osób na potrzeby projektu: „Akademia ucznia i seniora – edukacja międzypokoleniowa na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim” na trasach: – Strzelce Krajeńskie (Szkoła Podstawowa)- Gorzów Wielkopolski (AJP ul. Chopina 52) – Strzelce Krajeńskie (Szkoła Podstawowa)-28 kursów; - Drezdenko (Szkoła Podstawowa)- Gorzów Wielkopolski (AJP ul. Chopina 52) – Drezdenko (Szkoła Podstawowa)-28 kursów; – Skwierzyna (Szkoła Podstawowa) - Gorzów Wielkopolski (AJP ul. Chopina 52) – Skwierzyna (Szkoła Podstawowa)-28 kursów; – Baczyna (Szkoła Podstawowa)Gorzów Wielkopolski (AJP ul. Chopina 52) – Baczyna (Szkoła Podstawowa)-24 kursy; - Kłodawa - Gorzów Wielkopolski (AJP ul. Chopina 52) – Kłodawa (Szkoła Podstawowa)-28 kursów; 1.2 Świadczenie usługi transportu osób wraz z opiekunem na potrzeby projektu: „Uniwersytet młodego odkrywcy w Gorzowie Wielkopolskim” na trasach: - Baczyna - Gorzów Wielkopolski (AJP ul. Chopina 52) – Baczyna -20 kursów; - Kłodawa - Gorzów Wielkopolski (AJP ul. Chopina 52) – Kłodawa -20 kursów; - Gorzów Wielkopolski (AJP ul. Chopina 52) – Gorzów Wielkopolski (Szkoła Podstawowa)- Chopina 52 - 40 kursów; 1.2.1 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekuna grupy. 1.2.2 Zamawiający może zmienić lokalizację oraz liczbę kursów na podobną pod względem odległości od miejsca początkowego. 1.3 Świadczenie usługi transportu osób na potrzeby projektu: „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI” 1.3.1 Usługa transportowa polega na przewiezieniu łącznie 21 osób ze Szkoły Podstawowej nr 20 zlokalizowanej przy ul. Szarych Szeregów 7 w Gorzowie Wielkopolskim, oraz Szkoły Podstawowej nr 17 zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 19 w Gorzowie Wielkopolskim do kompleksu Uczelni przy ul. Fryderyka Chopina 52 blok nr 8, następnie o godz. 17.45 odwiezienie z powrotem do Szkół. Odbiór dzieci: · ze Szkoły Podstawowej nr 17 godz. 15:00; · ze Szkoły Podstawowej nr 20 godz. 15:35. Usługa wykonywana będzie raz w tygodniu, przez okres od października do grudnia 2019 r. 2. Zadanie nr 2: Świadczenie usługi transportu osób na potrzeby Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim środkiem transportu o wielkości odpowiedniej do ilości osób zgłoszonych w zleceniu indywidualnym. 2.1 Przewóz odbywać się będzie na terenie Polski. Najwięcej kursów odbywać się będzie po terenie województwa lubuskiego w ciągu 1 dnia. W trakcie przewozów wykonawca udostępni również luki bagażowe do przewozu bagażu pasażerów. Podana ilość kilometrów do przejechania wynosi 3500 km. Jest to wartość szacunkowa. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za usługę transportową niezrealizowaną. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 1666 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) a) 2 osoby wykonujące pracę kierowcy w zakresie zadania nr 1 b) 1 osoba wykonująca pracę kierowcy w zakresie zadania nr 2 2) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na czas realizacji zmówienia osoby wykonujące prace kierowcy na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę kierowcy, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących prace kierowcy w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien posiadać aktualną licencję na krajowy transport drogowy osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.2016.1907 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz ofertowy, - formularz cenowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach