Przetargi.pl
Rozbudowa przystani rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim - etap III

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 67-115 Bytom Odrzański, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 38 84 022 , fax. 68 38 84 026
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BYTOM ODRZAŃSKI
  Rynek 1
  67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie
  tel. 68 38 84 022, fax. 68 38 84 026
  REGON: 970770296
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bytomodrzanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa przystani rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim - etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa przystani rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim – etap III”, obejmująca: - budowę platformy pływającej o wym. 6,0 x 12,0 m z trapem w formie łuku o dł. 5,0 m i szerokości 1,2 m wraz z wyposażeniem (drabinka ratownicza, stanowisko ratunkowe z kołem ratunkowym, trzy knagi cumownicze, tulejki do olinowania –demontowalne), - budowę dwóch dalb cumowniczych, - budowę ogrodzenia o wys. 1,8 m, - wzmocnienie części skarpy kostką granitową o pow. 50,50 m2, - wyrównanie części dna pod projektowaną platformą z materacy gabionowych o pow. 112 m2, - zagospodarowanie terenu zielenią niską o szer. 2,10 m, - wykonanie pogłębienia dna rzeki – 280 m3, - wykonanie 20,5 m ścianek szczelnych stalowych, - wykonanie linii kablowej nn 0,4 kV wraz z oświetleniem , - wykonanie przyłącza wody ø 32 PE. Roboty budowlane należy wykonać w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213340-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 4.000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 11.1 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2)Wadium. 3)Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. 4)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5)Kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną