Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy: Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz odcinek Mrzezino-Kazimierz (etap I od km 1+465 do km 4+539)

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. Elizy Orzeszkowej 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 7743280 , fax. 058 7743293
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
  ul. Elizy Orzeszkowej 5 5
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 058 7743280, fax. 058 7743293
  REGON: 19168668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zd.puck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy: Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz odcinek Mrzezino-Kazimierz (etap I od km 1+465 do km 4+539)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakres robót podlegających nadzorowi : Założenia techniczne, przyjęto następujące założenia techniczne dla drogi : -kategoria drogi: powiatowa -Klasa techniczna: Z? -prędkość projektowa: Vp= 50 km/h -szerokość pasów ruchu : 3,00 m -szerokość poboczy:1,00 m -odwodnienie drogi powierzchniowo do istniejącego rowu Przyjęto wykonanie nowej nawierzchni w postaci żelbetowej płyty ułożonej bezpośrednio na istniejącej konstrukcji drogi, po wykonaniu warstwy wyrównawczej. Projektowana płyta podzielona została na sekcję I części. Wymiary sekcji to 6,0x12,0 m (szerokość x długość). Każda sekcja składa się z dwóch części o wymiarach 3,0 x 12,0 m. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni Płyta betonowa zbrojona gr. 25 cm - warstwa ścieralna Beton asfaltowy (BA) gr. min 5 cm - warstwa wyrównawcza
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zd.puck.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach