Przetargi.pl
Dostawa soli morskiej do Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy alei Jana Pawła II 1

Morski Instytut Rybacki w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 7356100, 7356105, 7356108 , fax. 058 7356110
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Morski Instytut Rybacki w Gdyni
  ul. Kołłątaja 1 1
  81-332 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 7356100, 7356105, 7356108, fax. 058 7356110
  REGON: 00014473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mir.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Badawczo-Rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli morskiej do Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy alei Jana Pawła II 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa soli morskiej do Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy alei Jana Pawła II 1, 1. sól morska do akwarium rafowego: - sól przeznaczona do akwariów z przewagą koralowców twardych, - wysokiej jakości, produkowana zgodnie z certyfikatem ISO9000, - produkowana z użyciem technologii -mixed crystals-, przeciwdziałającej zjawisku strącania mikroelementów do osadów trudno rozpuszczalnych, - o działaniu poprawiającym buforowość oraz stabilność pH wody, - zawierająca 70 mikroelementów naturalnie występujących w oceanach, - o zwiększonej zawartości wapnia i magnezu w stosunku do naturalnej wody morskiej, - odstępstwa od Naturalnej Wody Morskiej: siarczany - nie więcej niż 340 ppm (NWM 2700 ppm); potas - nie więcej niż 5 ppm (NWM 390 ppm); bromki - nie więcej niż 22 ppm (NWM 66 ppm), glin - nie więcej niż 0,108 ppm (NWM 0,005 ppm), - nie zawierająca azotanów i fosforanów, - pakowana w worki po 30 kg lub równoważna z Tropic Marin Pro Reef 2. sól morska do akwariów - pakowana w worki min. 30 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 144200001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mir.gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną