Przetargi.pl
Pełnienie inwestorskiego nadzoru technicznego nad wykonaniem robót obejmujących remont drogi krajowej nr62 przejście przez m. Węgrów, ul. Gdańska od km 290+600 do km 292+400 i ul. Kościuszki od km 293+700 do km 296+200.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8103984, 022 8706549 , fax. 022 8190412, 022 3231117
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25 25
  03-808 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8103984, 022 8706549, fax. 022 8190412, 022 3231117
  REGON: 01751157500108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie inwestorskiego nadzoru technicznego nad wykonaniem robót obejmujących remont drogi krajowej nr62 przejście przez m. Węgrów, ul. Gdańska od km 290+600 do km 292+400 i ul. Kościuszki od km 293+700 do km 296+200.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie inwestorskiego nadzoru technicznego nad wykonaniem robót obejmujących remont drogi krajowej nr62 przejście przez m. Węgrów, ul. Gdańska od km 290+600 do km 292+400 i ul. Kościuszki od km 293+700 do km 296+200.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716313003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz spełniający następujące warunki: 1. Potencjał kadrowy 6.1.1. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia w danej specjalności do obsadzenia niżej podanych stanowisk. Pod względem kwalifikacji zawodowych i doświadczenia każdy z kandydatów powinien spełnić minimalne wymagania : Stanowisko- Inspektor nadzoru -koordynator - Inspektor ds. rozliczeń; Wymagane uprawnienia- Do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej *); Wymagane doświadczenie zawodowe- Minimum 2 zadania na stanowisku Inżyniera lub Inspektora nadzoru robót drogowych lub Kierownika Budowy obejmujące nadzór nad budową, rozbudową lub przebudową drogi klasy min. G. Stanowisko- Inspektor nadzoru Robót drogowych;Wymagane uprawnienia-Do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej *), Wymagane doświadczenie zawodowe- Minimum 1 zadanie na stanowisku Inspektora nadzoru robót drogowych lub Kierownika Budowy obejmujące nadzór nad budową rozbudową lub przebudową drogi klasy min. G. *) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Inspektorzy nadzoru muszą być członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającymi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający nie dopuszcza sprawowania dwóch lub więcej powyżej wymienionych funkcji przez jedną osobę. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w punkcie 1. spełniają łącznie. 2. Doświadczenie zawodowe Wykonawcy Wymaga się, aby wykonawca zrealizował z należytą starannością, w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających datę wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum 2 zadania obejmujące nadzór inwestorski nad przebudową, rozbudową lub budową drogi klasy min. G . Aby powyższy warunek można było uznać za spełniony, fakt, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie musi być udokumentowany.Doświadczenie zawodowe Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w punkcie 2. spełniają łącznie. Składając ofertę Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi spełnić warunek postawiony w punkcie 2. Wykonawca musi spełnić wszystkie warunki podane w punkcie 6 Instrukcji. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkuje wykluczeniem z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: (1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (2) Oświadczenie, złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 Oświadczenie. (3) Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Potencjał kadrowy), na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 2. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.1.1. Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny być dołączone wymagane uprawnienia oraz zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. (4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w punkcie 7.4(3) Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. (5) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2. Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.(Dz. U. z 2006. Nr 87, poz.605 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach