Przetargi.pl
Budowa chodnika przy ul. Namysłowskiej w Warszawie w ramach zadania: Rewitalizacja Praskiej Przestrzeni Publicznej - Modernizacja terenów wewnątrzosiedlowych

Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ ogłasza przetarg

 • Adres: 00-987 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5900210, 59-00214 , fax. 022 5900215
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ
  ul. ks. I. Kłopotowskiego 15 15
  00-987 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5900210, 59-00214, fax. 022 5900215
  REGON: 01525966300082
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.praga-pn.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika przy ul. Namysłowskiej w Warszawie w ramach zadania: Rewitalizacja Praskiej Przestrzeni Publicznej - Modernizacja terenów wewnątrzosiedlowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy ul. Namysłowskiej w Warszawie, w ramach zadania: Rewitalizacja Praskiej Przestrzeni Publicznej - Modernizacja terenów wewnątrzosiedlowych. Zakres robót obejmuje: roboty drogowe, oświetlenie i zieleń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331615
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: 1. wykażą, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 2 roboty budowlane (remonty, przebudowa) w zakresie robót brukarskich i robót instalacji oświetlenia ulicznego o wartości brutto minimum 80 tysięcy złotych (każda robota); 2. dysponują co najmniej 2 osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (1 osoba) i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba) oraz są wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby z wyżej wymienionymi uprawnieniami budowlanymi; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wysokości minimum 150 tysięcy złotych; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią wzoru załącznika Nr 3; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie składa w imieniu wszystkich pełnomocnik Wykonawców. 2) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zgodnie z treścią wzoru załącznika Nr 4 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie to składa każdy Wykonawca odrębnie. 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy Wykonawca składa ten dokument odrębnie. 4) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 2 roboty budowlane (remonty, przebudowa) w zakresie robót brukarskich i robót instalacji oświetlenia ulicznego o wartości brutto minimum 80 tysięcy złotych (każda robota)-wg wzoru stanowiącego załącznik Nr5; Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten ma być spełniony łącznie przez te podmioty. 5) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6; Do wykazu należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (1osoba) i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (1osoba) oraz ważne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. 5.a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie (załącznik Nr 6), wykonawca wskazał osobę, którą będzie dysponował. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten ma być spełniony łącznie przez te podmioty. 6) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca na dzień składania oferty jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wysokości minimum 150 tysięcy złotych.. W przypadku, gdy ubezpieczenie nie obejmuje całego okresu przewidzianego na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że utrzymana będzie ciągłość ubezpieczenia przez cały okres wykonywania zamówienia; W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten ma być spełniony łącznie przez te podmioty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.praga-pn.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach