Przetargi.pl
REMONT ELEWACJI WRAZ Z BALKONAMI BUDYNKU UL. BARTOSZEWICZA 5 W WARSZAWIE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5/104
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 3366126, 3366157 , fax. 022 3366192
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
  ul. Szwoleżerów 5/104 5/104
  00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 3366126, 3366157, fax. 022 3366192
  REGON: 01254763400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT ELEWACJI WRAZ Z BALKONAMI BUDYNKU UL. BARTOSZEWICZA 5 W WARSZAWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  REMONT ELEWACJI WRAZ Z BALKONAMI BUDYNKU UL. BARTOSZEWICZA 5 W WARSZAWIE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452626904
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp) - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2)wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp): a)wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, liczonych od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia min. 2 zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania b)dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie c)wyznaczenie kierownika robót, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia d)dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych kierownika robót w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia e)aktualne dokumenty potwierdzające przynależność kierownika robót do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3)wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania wykonanie zamówienia - polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż cena oferty. 4)wykonawca nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp - oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp) - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2)wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp): a)wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, liczonych od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia min. 2 zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania b)dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie c)wyznaczenie kierownika robót, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia d)dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych kierownika robót w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia e)aktualne dokumenty potwierdzające przynależność kierownika robót do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3)wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania wykonanie zamówienia - polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż cena oferty. 4)wykonawca nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp - oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgn.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach