Przetargi.pl
wybór wykonawcy usług w zakresie ochrony osób i mienia w konwojowaniu wartości pieniężnych, oraz odbioru, przewozu i doręczenia do właściwego banku wartości pieniężnych - inkaso na potrzeby Izby Celnej w Warszawie

Izba Celna w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-443 Warszawa, Erazma Ciołka 14 A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5104927 , fax. 022 8116841
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Warszawie
  Erazma Ciołka 14 A 14 A
  01-443 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5104927, fax. 022 8116841
  REGON: 00014386351000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.ic.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wybór wykonawcy usług w zakresie ochrony osób i mienia w konwojowaniu wartości pieniężnych, oraz odbioru, przewozu i doręczenia do właściwego banku wartości pieniężnych - inkaso na potrzeby Izby Celnej w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.3. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługi w zakresie 1) ochrony osób i mienia w konwojowaniu wartości pieniężnych w Warszawie, 2) odbioru, przewozu i doręczenia do właściwego banku wartości pieniężnych - inkaso z kas usy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) wykonali lub wykonują co najmniej 3 usługi inkaso i 3 usługi konwoju, w sposób ciągły przez czas nie krótszy niż 12 miesięcy u jednego zleceniodawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające zbliżoną wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, nazwy, daty wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że ww. usługi zostały wykonane należycie, 3) Posiadają wyposażenie; środki techniczne i środki transportu do przewożenia wartości pieniężnych i konwoju, spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne ( Dz. U. Nr 129, poz. 858 ze zm.). 4) Posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określającej zakres i formy prowadzenia tych usług, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. DZ. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). 5) Dysponują osobami posiadającymi licencję na wykonywanie zadań związanych z realizacją zamówienia i zobowiązują się do przestrzegania przepisów o ochronie wartości pieniężnych oraz do ponoszenia odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia. 6) Przyjmują na siebie odpowiedzialność za wszelką szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi i że odpowiedzialność ta obejmuje nie tylko działanie lub zaniechanie rozmyślne ale także nieumyślne. 7) Posiadają ubezpieczenie (polisę) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej ochrony osób i mienia, a także odpowiedzialności w zakresie ochrony, przechowywania i transportowania wartości pieniężnych, na kwotę nie niższą niż w wysokości 500.000 zł, na wszystkie i na jedno zdarzenie. Ubezpieczenie powinno obejmować cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż będzie zawierał kolejne umowy ubezpieczeniowe na cały okres realizacji umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz ofertowy, 2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych -załącznik Nr 1 do oferty, 3. Aktualny na dzień otwarcia oferty odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz co najmniej 3 usług inkaso i 3 usług konwoju, realizowanych w sposób ciągły przez czas nie krótszy niż 12 miesięcy u jednego zleceniodawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające zbliżoną wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, nazwy, daty wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że ww. usługi zostały wykonane należycie, 5. Kserokopia posiadanego ubezpieczenia (polisa) na kwotę min. 500.000 zł. w zakresie odpowiedzialności ochrony, przechowywania i transportowania wartości pieniężnych na jedno i wszystkie zdarzenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż będzie zawierał kolejne umowy ubezpieczeniowe na cały okres realizacji umowy. 7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy -dotyczy podmiotów zbiorowych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli Wykonawca nie jest podmiotem zbiorowym w rozumieniu przepisów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, nie składa informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy 9. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji spełniającej kryteria określone w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.(t.j. DZ. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). 10. Wykaz podmiotów -podwykonawców, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, z określeniem części zamówienia, której realizację wykonawca zamierza im powierzyć -załącznik Nr 3 do oferty wraz z kserokopiami koncesji na prowadzenie działalności. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego powinni załączyć do oferty a) w przypadku spółki cywilnej - pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników - w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników lub notariusza - wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej i do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub - umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę wspólników spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, potwierdzoną za zgodność przez osoby upoważnione do jej reprezentowania, b) w przypadku konsorcjum - wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do oferty, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wszystkich uczestników konsorcjum lub notariusza), wskazujące na podmiot uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców; c) w przypadku prowadzenia przez wykonawcę działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - uchwałę wspólników zgodną z art. 230 Ksh, w przypadku, gdy zaoferowana cena przewyższa dwukrotną wartość kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki stanowi inaczej i w takim przypadku należy załączyć umowę spółki.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warszawa.ic.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną