Przetargi.pl
Pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji projektu /Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim/, realizowanego przez Powiat Cieszyński

Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4777213 , fax. 33 4777133
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
  ul. Bobrecka 29 29
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 33 4777213, fax. 33 4777133
  REGON: 07218622400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.cieszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji projektu /Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim/, realizowanego przez Powiat Cieszyński
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji projektu /Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim/, realizowanego przez Powiat Cieszyński . Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) jest zewnętrznym specjalistą, który pracuje na rzecz szkół (przedszkoli) w ramach realizowanego w powiecie projektu wdrożeniowego (Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół). Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Cieszyńskim poprzez stworzenie planów wspomagania szkół spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od września 2013 r. do lipca 2015 r. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części, z tym że osoba wskazana w ofercie do pełnienia funkcji SORE może pełnić tę funkcję maksymalnie w dwóch częściach. Na każdą jednostkę (szkołę/przedszkole)przypada średnio 16 godzin na miesiąc. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Głównym zadaniem SORE jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie wybranej przez szkołę oferty doskonalenia (przygotowanej w ramach projektu /System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół/). Szkolny organizator rozwoju edukacji wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji planu wspomagania. Po uruchomieniu projektu SORE nawiązuje kontakt ze szkołą, buduje relacje z dyrektorem i radą pedagogiczną. Współpracuje z dyrektorem i rada pedagogiczną w przeprowadzeniu diagnozy i konstruowaniu rocznego planu wspomagania. Odpowiada za prawidłową organizację działań związanych z zewnętrznym wspomaganiem. Pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem i pracownikami zaangażowanymi w realizację rocznego planu wspomagania. Wspiera nauczycieli w czasie wdrażania nowych umiejętności i wypracowanych procedur. Swoje działania realizuje bezpośrednio w szkole, którą wspiera. Wykonawcy zabrania się, w trakcie wypełniania obowiązków stanowiących przedmiot zamówienia, wykonywania innych czynności niezwiązanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu /Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim/ współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Obowiązki SORE: 1) pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły, 2) pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju - współpraca z radą pedagogiczną, 3) wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły i zbudowanego na podstawie jednej z ofert doskonalenia (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego), 4) wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach współpracy ze szkołą), 5) pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje taka potrzeba), 6) organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą, 7) organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji) 8) monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności, 9) dokumentowanie podejmowanych działań, 10) przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania, 11) przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, 12) przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej, 13) udział w podsumowaniu podjętych działań - współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym. 14) Ścisła współpraca z koordynatorem projektu oraz całym zespołem projektowym, 15) Zatwierdzanie dokumentacji merytorycznej z koordynatorem projektu lub z osobami przez niego wskazanymi, 16) Pomoc merytoryczna w tworzeniu Powiatowego Programu Wspomagania. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. To znaczy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną , dwie, kilka lub wszystkie części. 5. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące 10 części: Część 1. obejmuje wykonanie usługi w następujących placówkach: 1. Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie ul. Frysztacka 48 2. Szkoła Podstawowa w Pogórzu ( Zespół Szkół Nr 5 w Pogórzu ) ul. Zamek 8 3. Alternatywna Szkoła Podstawowa w Cieszynie ul. Czytelni Ludowej 4 Część 2. obejmuje wykonanie usługi w następujących placówkach: 1. Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie ul. Plac Dominikański 1 2. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 1 Część 3. obejmuje wykonanie usługi w następujących placówkach: 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej 43-470 Istebna 30 2. Katolicka Szkoła Podstawowa w Cieszynie ul. Błogocka 19 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustroniu ul. Polańska 25 4. Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu ul. Szkolna 1 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu ul. 3 Maja 15 Część 4. obejmuje wykonanie usługi w następujących placówkach: 1. Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu ul. Malinowa 10 2. Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie ul. Katowicka 68 3. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej 43-470 Istebna 1345 Część 5. obejmuje wykonanie usługi w następujących placówkach: 1. Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie Plac ks. Józefa Londzina 3 Część 6. obejmuje wykonanie usługi w następujących placówkach: 1. II Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie ( Zespół Szkół Ogólnokształcących w Cieszynie) Plac Wolności 7b 2. I Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie Plac Słowackiego 2 Część 7. obejmuje wykonanie usługi w następujących placówkach: 1. Liceum Ogólnokształcące w Wiśle ul. Plac Bogumiła Hoffa 5 2. Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle ul. Reymonta 2 3. Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie ul. Kraszewskiego 11 Część 8. obejmuje wykonanie usługi w następujących placówkach: 1. Przedszkole przy Zespole Szkolno - Przedszkolny w Zabłociu ul. Bielska 26 2. Przedszkole nr 2 - integracyjne w Cieszynie ul. Trzanowskiego 4 3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu ul. Miarki 7 43-520 Chybie Część 9. obejmuje wykonanie usługi w następujących placówkach: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniakowie, Koniaków 480 3. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie Plac Kościelny 5 4. Gimnazjum w Strumieniu ul. 1 Maja 38 5. Gimnazjum w Pruchnej ( Zespół Szkół w Pruchnej ) ul. Główna 60 Część 10. obejmuje wykonanie usługi w następujących placówkach: 1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie (dawniej Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Skoczowie) ul. Górecka 65 2. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Skoczowie ( Zespół Szkół Nr 1 ) ul. Morcinka 20 3. Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie ul. Bielska 17
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.cieszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach