Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Myszkowie

Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3159100 , fax. 034 3159160
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie
  ul. Pułaskiego 6 6
  42-300 Myszków, woj. śląskie
  tel. 034 3159100, fax. 034 3159160
  REGON: 15139907700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmyszkowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Myszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6 spełniających wymagania określone w przepisach - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z2012r. poz. 1137 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.), w następującym asortymencie: 1. tablice samochodowe jednorzędowe 16 000 kpl 2. tablice samochodowe dwurzędowe 500 kpl 3. tablice do przyczep 900 szt 4. tablice do ciągników i motocykli 1 000 szt 5. tablice do motorowerów 1 000 szt 6. tablice tymczasowe jednorzędowe 50 kpl 7. tablice indywidualne 30 kpl 8. tablice zabytkowe 30 kpl Podane wyżej ilości tablic są ilościami szacunkowymi i mogą się w trakcie realizacji umowy zmienić w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego limitu ilościowego tablic rejestracyjnych podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż podane ilości są orientacyjne, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Wielkość dostaw będzie każdorazowo określana wg potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w ilościach poszczególnych rodzajów tablic w razie zaistnienia uzasadnionych potrzeb, o ile nie wpłynie to na ogólną wartość zamówienia. Wymagany termin dostawy - 3 dni robocze od daty otrzymania stosownego zamówienia. Realizacja wtórników - 24 godziny od daty otrzymania stosownego zamówienia. Na dostarczone tablice wykonawca udzieli 3 - letniej gwarancji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, wykonawca zapewni ich wymianę na nowe niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu. Dostawę tablic Wykonawca zapewni nieodpłatnie własnym transportem. Wykonawca zapewni także nieodpłatne złomowanie tablic rejestracyjnych. W przypadku zmian w przepisach dotyczących wzorów tablic rejestracyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw tablic rejestracyjnych wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301950002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wadium ustala się w wysokości : 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Myszkowie, nr rachunku bankowego zamawiającego : Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie 35 8279 0000 0100 2293 2001 0163 podając nazwę wpłacającego oraz informacje czego wpłata dotyczy wadium na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w KASIE Starostwa Powiatowego w Myszkowie na Sali Obsługi Interesantów, Starostwo Powiatowe w Myszkowie, 42 - 300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, a kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8. Wykonawca, który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie oraz w formie określonej niniejszą SIWZ, zostanie wykluczony z postępowania. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a art.46 ustawy PZP. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiatmyszkowski.bip.net.pl/?c=207
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach