Przetargi.pl
Opieka merytoryczna nad realizacją projektów w ramach studenckich kół naukowych. Oznaczenie sprawy: OZ/U/90/EO/13

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2371334, 2371335, 2371171 , fax. 32 2371171, 2372194
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  ul. Akademicka 2A 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 2371334, 2371335, 2371171, fax. 32 2371171, 2372194
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opieka merytoryczna nad realizacją projektów w ramach studenckich kół naukowych. Oznaczenie sprawy: OZ/U/90/EO/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji opieki nad studentami działającymi w ramach 4 kół naukowych w Instytucie Automatyki na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach i będącymi uczestnikami projektu POKL.04.01.02-00-020/10 Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką absolwenta kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Opieka naukowa ma polegać na: wspieraniu działalności koła, proponowaniu tematów projektów zgodnych z profilem działalności danego koła, współpracy ze studentami przy realizacji projektów, obecności w siedzibie koła przez co najmniej 2 godziny tygodniowo w terminie uzgodnionym ze studentami działającymi w kole i Zarządem Projektu (inaczej Zamawiający), pomocy studentom przy opracowaniu biznes planu projektu, pomocy w przygotowaniu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zakupu aparatury zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, pomocy studentom przy opracowaniu sprawozdania z projektu, pomocy studentom w przygotowaniu ekspozycji w Internecie i witrynach w sali laboratoryjnej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 zadań. 2. (CPV: 80.30.00.00-7 Usługi szkolnictwa wyższego). 3. Termin realizacji: - zadanie 1, 2, 5, 6, 9, 11 - od dnia zawarcia umowy do 21.01.2014 r. zgodnie z ustalonym planem spotkań, - zadanie 3, 4, 7, 8, 10, 12 - od dnia zawarcia umowy do 15.06.2014 r. zgodnie z ustalonym planem spotkań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 803000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach