Przetargi.pl
Awaryjna wymiana chłodnicy oleju instalacji chłodniczej lodowiska. Oznaczenie sprawy: OZ/D/225/EO/13

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2371334, 2371335, 2371171 , fax. 32 2371171, 2372194
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  ul. Akademicka 2A 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 2371334, 2371335, 2371171, fax. 32 2371171, 2372194
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Awaryjna wymiana chłodnicy oleju instalacji chłodniczej lodowiska. Oznaczenie sprawy: OZ/D/225/EO/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakres rzeczowy wykonania naprawy: - dostawa nowej chłodnicy oleju wraz z dokumentacją UDT do posiadanego przez Zamawiającego agregatu YORK SAB-128, - odcięcie uszkodzonej chłodnicy i demontaż z agregatu, - montaż nowej chłodnicy oleju i połączenie do instalacji agregatu, - wykonanie prób szczelności po wymianie chłodnicy, - dostawa oleju ARC SHC 226E 1 beczka 208 litrów, - dostawa amoniaku 84 kg 4 butle, - dostawa azotu do prób szczelności, - napełnienie agregatu olejem i amoniakiem, - uruchomienie agregatu i kontrola parametrów pracy. 2. (CPV: 31.16.17.00-9 Części generatorów parowych). 3. Termin realizacji: do 60 dni od dnia zawarcia umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 311617009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną