Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań: Część 1 - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Krajeńskich: budowa bieżni rekreacyjnej z zeskokiem Zadanie realizowane w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Część 2 - Budowa ciągu pieszego w miejscowości Lubicz Część 3 - Przebudowa drogi ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie budowy chodnika

Gmina Strzelce Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 763 11 30, , fax. 957 633 294
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Krajeńskie
  Al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 95 763 11 30, , fax. 957 633 294
  REGON: 21096676300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań: Część 1 - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Krajeńskich: budowa bieżni rekreacyjnej z zeskokiem Zadanie realizowane w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Część 2 - Budowa ciągu pieszego w miejscowości Lubicz Część 3 - Przebudowa drogi ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie budowy chodnika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1- Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Krajeńskich: budowa bieżni rekreacyjnej z zeskokiem Zadanie realizowane w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budowa bieżni 4-ro torowej z dystansem 60m o wymiarach 70x5m, zakończona skocznią do skoku w dal. Bieżnia usytuowana jest między boiskiem do piłki nożnej a trybunami. Spadek bieżni 1% w kierunku trybun. Bieżnia wykończona obrzeżami betonowymi 8x30x100 pokrytymi warstwą PU. Przekrój przez nawierzchnię bieżni: natrysk z granulatu EPDM - gr. 2 - 3mm szpachla PU zamykająca pory SBR-gr. 10-11mm warstwa elastyczna ET - gr. 35mm kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 0/31.5mm - 150 mm piasek 0 - 2mm - gr. 150mm geotkanina - CBR min. 2.4kN, wydłużenie - max 15, wytrzymałość na rozciąganie 22kN/m grunt rodzimy doprowadzony do nośności G1 (KRI - KR2; E2 >80 MPa) Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo „in situ" (bezpośrednio na placu budowy). Łączna grubość nawierzchni 13 mm Kolor nawierzchni standardowy - czerwony, zielony, pozostałe według zamówienia. Część 2 - Budowa ciągu pieszego w miejscowości Lubicz Budowa ciągu pieszego dł. około 240m (chodnik: szerokość 1,5m; nawierzchnia z kostki betonowej lub z mieszanki asfaltowej), budowa terenów utwardzonych (teren utwardzony pod ławki, nawierzchnia z kostki betonowej o wym. 1,5 x 2,0m) powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone, poprzez wyprofilowanie terenu oraz obsianie terenów zielonych mieszanką traw, umocnienie skarpy płytami ażurowymi, wbudowanie ścieków pochodnikowych, montaż ogrodzenia U-12A, wbudowanie ławek parkowych bez oparcia wraz z koszami na śmieci, wycinka drzew, przestawienie słupa teletechnicznego Część 3 - Przebudowa drogi ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie budowy chodnika Budowa chodnika dł. około 470m, wykonanie przyległych trawników, remont istniejących zjazdów, budowa progu zwalniającego (wyniesione przejście dla pieszych), wycinka drzew. Chodnik o następujących parametrach: całkowita szerokość 2,0m; nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk, pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni. Zjazdy o następujących parametrach: szerokość min 3,0m; nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk; pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania. Próg zwalniający o następujących parametrach: szerokość 3,0m; nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk. ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEWIDYWANYCH DO WYKONYWANIA W RAMACH UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO/INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO (NI): 1 Do głównych zadań Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (NI) będzie należało przez cały czas trwania umowy: 1) koordynowanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym, koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego oraz organizacja, prowadzenie i przewodniczenie Radom Budowy na budowie z udziałem wszystkich Inspektorów nadzoru, Wykonawcy robót, Zamawiającego (Projektanta – jeżeli taka będzie potrzeba) oraz innych przedstawicieli wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron, co najmniej raz na dwa tygodnie; 2) reprezentowanie przed instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem zadań inwestycyjnych oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka konieczność; 3) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub po wykonaniu prac budowlanych; 4) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań; 5) współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją umowy na roboty budowlane. 2 Ogólne obowiązki Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (NI): 1) NI wykonując swoje czynności działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. 2) NI ma obowiązek informować Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji oraz działać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 3) NI będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu koordynacji i planowania robót budowlanych. 4) NI ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność: a) za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności objętych umową o roboty budowlane, które będą następstwem nienależytego wykonania usługi nadzoru inwestorskiego, za które odpowiada NI (należyte wykonanie ocenia się w granicach przyjętych dla umów starannego działania), w których Zamawiający nie poniósł szkody, b) za wszystkie wykonane czynności należące do obowiązków NI. 5) Od NI wymagane jest stałe utrzymanie jednej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwa do kontaktu z Zamawiającym oraz podejmowania działań bieżących związanych z realizacją zamówienia na budowie w okresie realizacji robót budowlanych i montażowych aż do zakończenia inwestycji. 6) NI zapewni obecność wskazanej osoby przez cały okres wykonywania tych prac. 7) NI zapewni płynne wykonywanie robót budowlanych, a w tym: a) bieżący kontakt z projektantami w okolicznościach wymagających zmian lub dostosowania dokumentacji projektowej do aktualnej sytuacji, b) wnioskowanie do Zamawiającego najlepszych dla inwestycji rozwiązań w sytuacjach wymagających zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowych, c) w uzasadnionych i dopuszczonych w umowie lub przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych okolicznościach wymagających wykonania zamówień dodatkowych lub rozwiązań zamiennych, przygotowania procedury postępowania o wykonanie robót zamiennych lub zamówień dodatkowych. 3. Ogólne obowiązki w zakresie obsługi finansowej Projektu: Do obowiązków NI w zakresie obsługi finansowej należeć będą zadania zarządzania projektem pod względem finansowym poprzez: 1) kontrolę wydatków i ich zgodność z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 2) ocenę poprawności sporządzanych dokumentów finansowych przez wykonawców robót budowlanych i montażowych, 3) sprawozdawczość oraz przygotowania wniosków o płatność, 4) kontrolowanie rozliczeń wykonanych robót i stwierdzanie poprawności wystawionych faktur przez wykonawcę robót budowlanych i montażowych, 5) kontrola wydatków pod względem kosztów kwalifikowanych, 6) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości oraz opóźnienia w rozliczeniach osobie wyznaczonej przez Zamawiającego, 7) dyscyplinę wydatków, 8) monitorowanie postępu robót pod względem finansowym. OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE NADZORU INWESTORSKIEGO/INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO (NI): 1. Obowiązki wynikające z Prawa budowlanego: 1) 1) jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowych i Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację, 2) 2) wprowadza w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorami projektu i kierownikiem budowy poprawki w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia kosztu nadzorowanych robót budowlanych i montażowych, nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko naturalne, 3) 3) sprawuje kontrolę przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, a w szczególności: a) kontroluje jakość wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej, b) kontroluje zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i umową, c) kontroluje zgodność przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem, d) kontroluje jakość i wartość wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej, e) kontroluje prawidłowość zafakturowania wykonanych robót, f) kontroluje prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonuje w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, g) kontroluje budowę co najmniej 1 razy w tygodniu, a jeżeli wykonywane będą roboty konstrukcyjne i branżowe, to i częściej, h) organizuje, prowadzi i przewodniczy Radom Budowy na budowie z udziałem wszystkich Inspektorów nadzoru, Wykonawcy robót, Zamawiającego (Projektanta – jeżeli taka będzie potrzeba) oraz innych przedstawicieli wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron, co najmniej raz na dwa tygodnie, i) rozstrzyga w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców, j) każdorazowo zawiadamia właściwy organ nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, k) sprawdza i przyjmuje roboty podlegające zakryciu lub zanikające, l) stwierdza wykonanie przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdza zgodność usytuowania obiektów z projektem budowlanym, m) uczestniczy w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń, n) potwierdza o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy, o) sprawdza kompletność przedstawianych przez Wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem, p) gromadzi i przechowuje materiały analityczne niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub gospodarczych, q) uczestniczy w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku, r) przejmuje od kierownika budowy dziennik budowy i przekazuje go Zamawiającemu, s) przyjmuje od Wykonawcy robót budowlanych książkę obiektu i przekazuje ją wypełnioną Zamawiającemu, t) uczestniczy w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontroluje usunięcie tych wad przez Wykonawcę, u) nadzoruje złożenie wniosku o zakończeniu robót wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem opiniami i uzgodnieniami w celu złożenia go do organu nadzoru budowlanego, w) bieżąco raportuje o wszelkich nieprawidłowościach. 2. Obowiązki w trakcie realizacji robót: 1) obecność na terenie budowy przez okres trwania zadania inwestycyjnego nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i warunkami pozwolenia na budowę, 3) kontrolowanie w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp. 4) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, (wystawienie protokołu niezgodności), 5) administrowanie i nadzór nad umową o roboty budowlane od strony finansowej wraz z przygotowaniem finansowych i rzeczowych wskaźników postępu prac służących do monitorowania oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, kwalifikacja kosztów, sporządzanie prognoz przepływów pieniężnych, aktualizacja harmonogramu składania wniosków o płatność, 6) egzekwowanie postanowień umowy o roboty budowlane, w tym określanie punktów krytycznych tej umowy, zapewnienie wdrażania procedur jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramu oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne, 7) składanie raportów miesięcznych z postępów prac oraz płatności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad monitorowania wymaganych przez instytucje finansujące projekt, 8) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji umowy na roboty, 9) informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia, 10) przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 11) ocena i weryfikacja w przypadku wystąpienia koniecznych zamówień dodatkowych i robót zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie, 12) akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót, 13) akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawców robót budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego, 14) dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności, przez cały czas trwania umowy, 15) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy o roboty budowlane w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych (zdjęcia będą szczegółowo opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na nośniku DVD lub CD), 16) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, pamiątkowych itp., 17) współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji i konsultacji społecznych, 18) organizowanie i prowadzenie narad, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania, 19) udział jako doradca techniczny w spotkaniach wymaganych przez instytucje finansujące projekt, 20) ocenianie i rozstrzyganie sporów między Wykonawcą robót i w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót a Zamawiającym i udział w postępowaniach rozjemczych, 21) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji umowy o roboty budowlane, 22) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane, 23) nadzór nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane i rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia, 24) nadzór nad próbami oraz przegląd instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego, 25) akceptacja wszystkich prób i badań przy oddaniu do eksploatacji, 26) udział w przekazaniu przez Wykonawcę robót obiektów do eksploatacji, 27) przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie jej, a następnie dostarczenie Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym, 28) obsługa dokumentacyjna odbioru końcowego, przygotowywanie Protokołów Odbioru Robót i wszelkich niezbędnych dokumentów, 29) udział w kwalifikacji kosztów – przedstawienie propozycji kwalifikacji kosztów w poddziale środki trwałe i rodzaj kosztów, kwalifikowalność wydatków UE, 30) dokonywanie bieżących przeglądów terenu budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót (konieczność sporządzenia raportu z kontroli do wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót), 31) sprawdzenie zgodności specyfikacji technicznych na dostawy w zakresie zgodności z SIWZ na dostawy i sprawdzenie kompletności dostaw pod względem atestów i gwarancji, 32) obsługa dokumentacyjna odbioru dostaw, przygotowywanie protokołów odbioru dostaw i wszelkich niezbędnych dokumentów, 33) stwierdzenie wad lub nieprawidłowości w dostawach, 34) nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od Wykonawcy modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie, 35) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na wydłużenie czasu na ukończenie robót lub ich odcinka, albo jego części, z przyczyn uzasadnionych, z wyłączeniem końcowego terminu wykonania robót, 36) wydawanie poleceń Wykonawcy w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania umownego terminu ich ukończenia, 37) ciągłe monitorowanie wykonywania robót przez podwykonawców, a w szczególności: a) posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę, b) nadzorowanie poprawności wprowadzenia podwykonawców do realizacji robót budowlanych, a zwłaszcza stwierdzania zawarcia umów o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu umowy, c) kontrolowanie rozliczeń pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcami wg zasad określonych w umowach, a w przypadku stwierdzenia uchybień w tym zakresie, natychmiastowe meldowanie o tym Zamawiającemu z wnioskiem o sposób naprawienia sytuacji. 3. Obowiązki w zakresie odbioru robót: 1) dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu (zanikowych) w terminie 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia, 2) przejęcie od Wykonawcy protokołu usunięcia usterek, rysunków i innych dokumentów otrzymanych w ramach umowy, 3) odbieranie w imieniu Zamawiającego wszelkich robót kończonych, 4) zebranie i sprawdzanie od Wykonawcy robót dokumentacji, którą on wykona i przygotuje, a zwłaszcza: 1. instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, 2. dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, 3. protokoły z badania materiałów i urządzeń, 4. dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, 5. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, 5) organizowanie wraz z Wykonawcą robót odbiorów przez odpowiednie organy, 6) dokonanie odbioru końcowego, przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej niezbędnej przy pracy komisji powołanej przez Zamawiającego oraz przygotowanie Protokołu Odbioru, 7) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji związanej z Inwestycją, 8) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu, 9) wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót, Końcowego Świadectwa Płatności i innych dokumentów wymaganych warunkami Kontraktu. 4. Inne obowiązki (NI): 1) skompletowanie wszystkich świadectw gwarancji i dostarczenie ich Zamawiającemu, 2) udokumentowanie daty, z którą Wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania i zakończenia robót oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach, 3) podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających, 4) podejmowanie również i innych działań nie wymienionych w tym rozdziale specyfikacji, które przyczynią się do sprawnego wykonania inwestycji, 5) sporządzanie dla Zamawiającego sprawozdań rzeczowo – finansowych wymaganych przez Instytucję Zarządzającą, 6) sporządzenie we współpracy z Zamawiającym sprawozdania końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań, 7) zapewnienie stałego nadzoru nad: a) finalizacją zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, b) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór, c) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, 8) dochodzenie od Wykonawcy robót budowlanych kar za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy oraz dopilnowanie usunięcia ujawnionych wad w okresie rękojmi za wady czy zastępstwo sądowe w przypadku powstania sporów wynikających z realizacji umowy o roboty budowlane, 9) analizowanie i koordynowanie zgodności prowadzonych prac z przyjętym harmonogramem, 10) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawcy inwestycji. NI w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji umowy o roboty budowlane i zabezpieczenia interesów Zamawiającego. NI nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. WARUNKI ROZLICZENIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1) Z wybranym NI zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą cały zakres usług opisanych w pkt. 3. 2) Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego płatne będzie proporcjonalnie od postępu robót budowlanych i stanowić będzie procentową część liczoną od zafakturowanej wartości wykonanych i odebranych robót budowlanych. 3) Rozliczenie za wykonywanie usług NI będzie realizowane okresowo zależnie od rozliczeń z Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonawcy robót, z zastrzeżeniem faktury ostatecznego rozliczenia za wykonanie usługi. 4) Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie zatwierdzona faktura do zapłaty dla Wykonawcy robót budowlanych. 5) Kwota wynagrodzenia NI może ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych o wykonanie zamówień dodatkowych. 6) Wynagrodzenie NI za wykonane zamówienia dodatkowe robót budowlanych będzie ustalane procentowo na zasadach wynagrodzenia podstawowego. 7) Wszystkie faktury przedstawione przez NI wypłacane będą w wysokości łącznej do 80% wartości ofertowej. 8) Faktura końcowego rozliczenia o wartości nie mniejszej niż 20% wartości ofertowej – zostanie zapłacona za wykonanie usługi NI po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze robót budowlanych oraz rozliczeniu wykonanych robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 2. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). 3. w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy członek konsorcjum odrębnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach