Przetargi.pl
Roboty zduńskie w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wełniany Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7387101 (-02) , fax. 957 387 100
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Wełniany Rynek 3
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7387101 (-02), fax. 957 387 100
  REGON: 36196200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.bip.gorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty zduńskie w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje pobudowanie 40 szt. pieców kaflowych z kafli ceramicznych w zasobach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., z czego na poszczególne administracje ilościowo przypada: -ADM 1 - 2 szt. -ADM 2 – 22 szt. -ADM 3 - 5 szt -ADM 4 - 5 szt. -ADM 5 - 6 szt. zgodnie z zakresem prac uwzględnionym w załączonej do siwz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zwaną dalej „STWiOR" stanowiącej zał. nr 2 do umowy oraz wykazem adresowym - zał. nr 1 do umowy. W ramach realizacji zamówienia, wykonawca winien: 1)jako wytwarzający odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) - gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. 2) wyposażyć pracowników bezpośrednio świadczących usługę w odzież ochronną spełniającą wymagania przepisów BHP, oznaczoną danymi umożliwiającymi identyfikację Wykonawcy Zaleca się zaznajomienie z topografią terenu i dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty. 1.Do realizacji zamówienia należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1332. Za takowe uważa się wyroby spełniające wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1202 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262630-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz oraz przy zastosowaniu załącznika 1A-1E do siwz, 2) oświadczenia wymienione w pkt. 6. 1-4 siwz, 3) zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli dotyczy, 4) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach