Przetargi.pl
Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów w 2020 roku

Gmina Sulechów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 851 120, , fax. 683 854 686
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulechów
  Plac Ratuszowy 6
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 683 851 120, , fax. 683 854 686
  REGON: 52676500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulechow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych urządzeń melioracyjno-odwadniających, stanowiących własność Gminy Sulechów. Zakres prac będzie ustalany protoko-łem typowania w formie pisemnej, natomiast ilość usług do wykonania uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego oraz do wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie na realizację tego zadania. Rodzaj prac konserwacyjnych przedstawia się następująco: Lp. Opis prac: 1. Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste 2. Ręczne karczowanie drzew, Fi 16-25 cm 3. Ręczne karczowanie drzew, Fi 26-35 cm 4. Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce 5. Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina 6. Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie 7. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem 8. Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korze-niących się, Usuwanie kożucha roślin pływających, głębokość cieku ponad 1,0 m 9. Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korze-niących się, Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% 10. Usuwanie z przekroju cieków zatorów i nieczystości z wywozem na odległość do 2 km 11. Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20 cm 12. Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm 13. Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 14. Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy 15. Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korze-niących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m 16. Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korze-niących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0 m 17. Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna 18. Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20 cm, ciek o szerokości dna 0,40 m 19. Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20 cm, ciek o szerokości dna 0,80 m 20. Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20 cm, ciek o szerokości dna 1,20 m 21. Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 40 cm, ciek o szerokości dna 0,40 m 22. Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 40 cm, ciek o szerokości dna 0,80 m 23. Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 40 cm, ciek o szerokości dna 1,20 m 24. Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20 cm, szerokość dna cieku do 0,6 m 25. Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20 cm, szerokość dna cieku do 0,8 m 26. Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20 cm, szerokość dna cieku do 1,2 m 27. Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość dna cieku do 0,6 m 28. Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość dna cieku do 0,8 m 29. Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość dna cieku do 1,2 m 30. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi 0,40 m, zamulenie do wysokości 1/2 Fi 31. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi 0,60 m, zamulenie do wysokości 1/3 Fi 32. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi 0,80 m, zamulenie do wysokości 1/3 Fi 33. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II 34. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km 35. Analogia - oczyszczenie krat wylotów przepustów 36. Wymiana rur w przepustach, wymiana ręczna, Fi 40 cm 37. Wymiana rur w przepustach, wymiana ręczna, Fi 60cm 38. Wymiana rur w przepustach, wymiana ręczna, Fi 80 cm 39. Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia cięż-kiego lub średniego 40. Oczyszczenie stawów i basenów z namułów, koparkami 41. Wywiezienie namułów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami na odległość do 1,0 km 42. Wywiezienie namułów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami na dalsze 0,5 km 43. Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami pod-siębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3 na odkład, grunt kategorii I-II 44. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż kra-wędzi na długości 1 m wykopu, kategoria gruntu I-IV 45. Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III 46. Transport sprzętu na budowę zestawem niskopodwoziowym 47. Uprzątnięcie terenu robót 2. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wyko-nujących bezpośrednio czynności w zakresie prac objętych umową, wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 3. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ust. 2 powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo: 1) żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy złożenia oświadczenia o zatrudnieniu pracowni-ków na podstawie umowy o pracę, 2) żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników, 3) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 7. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8. Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia przy założeniu, że wynagrodzenie za zakres prac objęty zamówieniem będzie wy-płacane, na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiają-cemu, po wykonaniu prac określonych protokołem typowania oraz dokonaniu ich odbioru bez zastrzeżeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówie-nia. 3. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 3.1. Formularz oferty na załączniku nr 1. 3.2. Dane Wykonawcy na załączniku nr 1a. 3.3. Wypełniony kosztorys ofertowy. 3.4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełno-mocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo re-prezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczne-go, pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców, 2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiąza-ny jest złożyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy w Wyko-nawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt IV, ppkt 1.1. 4. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub eko-nomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zama-wiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiąza-nie należy dołączyć do oferty). 4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub do-świadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmio-ty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wyma-gane. 4.3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powo-łuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich pod-staw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, wa-runków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadcze-niu, o którym mowa w pkt IV ppkt 1.1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach