Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli”

Gmina Nowa Sól - Miasto ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. M. J. Piłsudskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 590 300 , fax. 684 590 358
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Sól - Miasto
  ul. M. J. Piłsudskiego 12
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 684 590 300, fax. 684 590 358
  REGON: 97077028000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa dróg gminnych pomiędzy ulicami Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli obejmująca świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, sanitarnej, energetycznej i teletechnicznej, zarządzanie budową w imieniu zamawiającego oraz koordynację robót budowlanych wraz z kontrolą rozliczenia finansowego. 2. W celu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany utworzyć zespół specjalistów – inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Na czele zespołu stać będzie Inżynier Projektu pełniący równocześnie funkcję koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego. 3. Wymagana ilość dni roboczych w tygodniu, w których wymagany jest pobyt na budowie: a) inspektor nadzoru robót drogowych – minimum 4 dni, b) pozostali inspektorzy branżowi (w trakcie trwania danych robót) – minimum 3 dni. 4. Charakterystyka robót budowlanych. Zadanie inwestycyjne polega na budowie dróg publicznych wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym między ulicami Fredry, Staszica, Matejki i 1-go Maja w Nowej Soli i obejmuje: - usunięcie pni wyciętych drzew z wywozem karpiny wraz z utylizacją, - rozbiórkę jezdni i chodników, - budowę chodników, miejsc postojowych, zjazdów oraz jezdni na podbudowie z kruszywa łamanego, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 15.467 m2 (jezdnia o długości 1,3 km o powierzchni, chodniki, miejsca postojowe, zjazdy), ustawienie obrzeży i krawężników betonowych, - demontaż istniejących kanałów kanalizacji deszczowej o średnicy 160 – 250 mm oraz budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy od 160 do 630 mm o łącznej długości 1.513 mb, - budowę studni rewizyjnych o średnicy od 1000 do 1200 mm, studni o średnicy 630 mm, studzienek ściekowych o średnicy 500 mm, - demontaż słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oraz budowę nowego oświetlenia drogowego: linia kablowa długości 3.822 m, montaż słupów oświetleniowych i opraw typu LED.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenia (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229,1089 i 1132) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawia dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4) Formularz – kryteria poza cenowe – doświadczenie inspektorów nadzoru stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, 5) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – nie dotyczy wniesienia wadium w pieniądzu, 6) Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych; Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach