Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5

Gmina Stalowa Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 6433456 , fax. 015 6433412
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stalowa Wola
  ul. Wolności 7 7
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 015 6433456, fax. 015 6433412
  REGON: 83040908600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.stalowawola.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane przez Wykonawcę obejmujące zarządzanie i nadzór nad Projektem (pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu), a także pomoc techniczna dla Zamawiającego. 2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu stanowią Załącznik nr 10 do SIWZ. 3. Charakterystyka kontraktu: 1) przedmiotem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest: Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5; 2) projekt obejmuje budowę dróg gminnych publicznych łączących tereny inwestycyjne za zakładem Z-5 z ul. Grabskiego w Stalowej Woli wraz z budową: kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji sanitarnej, monitoringu, a także niezbędnymi robotami związanymi z przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. 3) w ramach zadania zostanie wykonane: a) odbudowa ul. nr 2 - km od 0+000 do 1+035,89, b) budowa ul. nr 1 - km od 0+775,75 do 1+303,50, c) budowa ul. nr 3 - km od 0+000 do 0+275,35. 4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu: 1) jezdnia szerokości 7,0 m; 2) chodnik jednostronny szer. 2,0 m; 3) zatoki autobusowe szer. 3,0 m; 4) ścieżka rowerowa dwukierunkowa szer. 2,5 m; 5) parkingi dla samochodów osobowych; 6) parking dla samochodów ciężarowych. 5. Zestawienie powierzchni: 1) nawierzchnia jezdni i parkingów z bet. asfaltowego - 21 034,3 m2; 2) nawierzchnia z kostki kamiennej - 611,9 m2; 3) nawierzchnia parkingu z kostki brukowej - 5 662,1 m2; 4) ścieżka rowerowa - 4 185,6 m2; 5) chodniki - 4 877,3 m2. 6. Sieć kanalizacji deszczowej: kanalizacja deszczowa odwadniająca projektowaną drogę ze ścieżką rowerową, chodnikiem, parkingami dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz tereny inwestycyjne z rur o średnicach DN200 - DN1800 o łącznej długości 1895 mb. 7. Sieć kanalizacji sanitarnej: układ kanalizacji zaprojektowano jako grawitacyjno - pompowy o łącznej długości 2,08 km. Tłocznia ścieków sanitarnych wraz z ogrodzeniem i wykonaniem dojazdu. 8. W ramach projektu zostanie przebudowana sieć elektryczna o łącznej długości 1,49km. Zostaną przebudowane kable NN, SN, oraz linia napowietrzna 110kV i linia kablowa 6kV. Zostanie wybudowana sieć i instalacja monitoringu (11 kamer). 9. Wykonawca w ramach niniejszego kontraktu ma za zadanie: 1) wypełnienie roli /Inżyniera Kontraktu/ dla kontraktu na roboty budowlane w zakresie: a) nadzór nad wdrożeniem Kontraktu na Roboty, w zakresie zarządzania technicznego, włączając obowiązki inspektorów nadzoru prowadzonego zgodnie z warunkami polskiego prawa budowlanego, jak również innych wymagań wynikających z wykonywanego kontraktu na roboty, b) nadzór nad wdrażaniem Kontraktu na Roboty obejmujący administracyjne i finansowe zarządzanie prowadzone zgodnie z procedurami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, polskimi regulacjami i wymaganiami, które wynikają z kontraktów na roboty m.in. polskim prawem budowlanym, c) prowadzenie spójnego finansowego i technicznego zarządzania kontraktami na roboty, d) wsparcie terminowego przejęcia robót przez Zamawiającego, e) prowadzenie konsultacji dla Zamawiającego w zakresie rozstrzygania bieżących problemów budowy; 2) pomoc Techniczna dla Zamawiającego w zakresie działań związanych z przestrzeganiem reguł wdrażania Projektu. 10. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za przygotowanie i zrealizowanie usług zgodnie z wymaganiami wdrażania Programu i uregulowaniami prawa polskiego, w szczególności Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Usługi obejmują monitoring, raportowanie, gromadzenie dokumentów i danych do pełnej kontroli realizacji inwestycji jak również jej rzeczowego i finansowego rozliczenia. Inżynier Kontraktu będzie zarządzał Kontraktem na Roboty do dnia wystawienia ostatecznego Świadectwa Wykonania. 11. Pomoc Techniczna dla Zamawiającego obejmować będzie działania związane z przestrzeganiem reguł wdrażania Projektu. 12. Szczegółowe działania: 1) w związku z zarządzaniem Projektem, Inżynier Kontraktu powinien zapewnić profesjonalny i kompetentny nadzór inwestorski we wszystkich branżach zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w szczególności z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz.1118 z późniejszymi zmianami), poprzez wyznaczenie ze swego grona inspektorów nadzoru inwestorskiego (art.25 i art.26) i zapewnienie koordynacji ich pracy (art. 27); 2) pełnienie funkcji /Inżyniera Kontraktu/; 3) do głównych obowiązków i zadań Inżyniera Kontraktu należą: a) utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu, b) monitorowanie i kontrola Projektu pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym, c) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów, d) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Projektu, e) składanie sprawozdań dotyczących między innymi fizycznego i finansowego postępu Robót, kosztów i budżetu, f) współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i finansowym zarządzaniu Projektem - włączając w to przygotowanie wskaźników postępu fizycznego i finansowego, jaki jest niezbędny do raportowania, sporządzanie finansowej księgowości itd., g) przygotowanie w imieniu Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu, następujących materiałów: - harmonogramu płatności na sześć kolejnych miesięcy nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca, uwzględniając podział środków na środki pochodzące z dotacji oraz własne Beneficjenta, - prognozy wydatków na bieżący rok budżetowy oraz następny nie później niż do 28 lutego każdego roku, - wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, - zapotrzebowania na środki współfinansowania, - sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego z realizacji Projektu w terminie do 7 dni kalendarzowych od upływu okresu sprawozdawczego, h) pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty wymagane przez Polskie prawo Budowlane, i) organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych Rad Budowy na Placu Budowy (co najmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba lub na życzenie Zamawiającego raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp Robót, sporządzanie protokołów ze spotkań, j) wydawanie okresowych raportów postępu robót, k) przeglądanie i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu na Roboty z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z kontraktami na roboty budowlane, l) przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy Kontraktu na Roboty zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych, m) ustalanie i określanie wartości robót, wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności, n) przeprowadzanie regularnych inspekcji Placu Budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Kontraktem na Roboty oraz dobrą praktykę inżynierską, o) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, mających być wbudowane, jak zaplanował to Wykonawca Kontraktu na Roboty, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie mających polskich certyfikatów, p) organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to potrzebne, na prośbę i koszt Zamawiającego, q) sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca Kontraktu na Roboty jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu, r) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę Kontraktu na Roboty, s) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, t) szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę Kontraktu na Roboty, w zakresie wartości fizycznych i finansowych, u) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót, v) negocjowanie z Wykonawcą Kontraktu na Roboty i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót spoza harmonogramu, w) nadzorowanie i rozliczanie w ramach niniejszego zamówienia wszelkich robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji projektu, x) nadzorowanie testów oraz zlecanie i przeglądanie podręczników operacyjnych przygotowanych przez Wykonawcę Kontraktu na Roboty do ułatwienia przejęcia urządzeń, y) przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne) w formie uzgodnionej z Zamawiającym, z) przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu, aa) skompilowanie dokumentacji Wykonawcy Kontraktu na Roboty i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania i współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu Pozwoleń Użytkowania, bb) ścisła współpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym zapewnionym przez Zamawiającego, cc) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, dd) kontrola Wykonawcy Kontraktu na Roboty, że zapewnia realizację robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ee) kontrola nad właściwym i czasowym wdrażaniem Projektu, koordynacja działań wszystkich organizacji uczestniczących w Projekcie, ff) asystowanie Wykonawcy Kontraktu na Roboty przy otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i zezwoleń, gg) wydanie Świadectwa Wykonania i sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy Kontraktu na Roboty, hh) przygotowanie i wydanie Końcowego Świadectwa Płatności po upływie okresu gwarancyjnego, ii) zarekomendowanie zwrotu zobowiązań i kwoty zatrzymanej; jj) udział w odbiorze pogwarancyjnym. 4) pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier Kontraktu nie będzie miał prawa do: a) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanego kontraktu, b) zwolnienia Wykonawcy Kontraktu na Roboty z jakichkolwiek jego zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w podpisanym kontrakcie, c) zgody na ograniczenie zakresu robót lub przekazanie robót Wykonawcy Kontraktu na Roboty innemu niż ten, który został wskazany w podpisanym kontrakcie. 13. W ramach zadania pomocy technicznej dla Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do pomocy technicznej we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych z regułami wdrażania Projektu, tj.: 1) uczestnictwo i porady we wszystkich działaniach Zamawiającego odnoszących się do wdrożenia projektu; 2) zapewnienie efektywnego i sprawnego wdrożenia projektu, wliczając w to przygotowanie oraz uaktualnianie planów finansowych i rzeczowych projektu; 3) bieżące rozpoznawanie i informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących i przewidywanych problemach technicznych, finansowych i prawnych oraz proponowanie działań zapobiegawczych lub/i naprawczych, 4) pomoc w monitorowaniu, raportowaniu i audycie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu. 14. Wymagania dodatkowe - Wykonawca musi przedstawić w ofercie /Program Zapewnienia Jakości usług Inżyniera Kontraktu/, szczegółowo opisujący sposób zapewnienia jakości usług, obejmujący m.in.: 1) organizację i sposób wykonywania funkcji Inżyniera Kontraktu; 2) metody i sposób monitoringu Kontraktu; 3) sposób sporządzania i przechowywania dokumentacji budowy; 4) metody rozwiązywania problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót; 5) sposób odbioru robót; 6) tryb składania oraz treść sprawozdań z przebiegu i realizacji prac; 7) system zapewnienia jakości prowadzonych usług konsultingowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach