Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursów skierowanych do uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. Część I - Kurs z zakresu kosztorysowania napraw powypadkowych pojazdów, Część II - Kursy zdobienia ciast metodą angielską oraz marcepanem i czekoladą

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. E. Kwiatkowskiego 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 8134854 , fax. 0-15 8134854
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
  ul. E. Kwiatkowskiego 1 1
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 0-15 8134854, fax. 0-15 8134854
  REGON: 00003195700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursów skierowanych do uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. Część I - Kurs z zakresu kosztorysowania napraw powypadkowych pojazdów, Część II - Kursy zdobienia ciast metodą angielską oraz marcepanem i czekoladą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kurs z zakresu kosztorysowania napraw powypadkowych pojazdów-kurs dla 2 grup po 10 uczniów. Kurs zdobienia ciast metodą angielską- dla 3 grup po 10 uczniów. Kurs zdobienia ciast marcepanem i czekoladą- dla 2 grup po 10 uczniów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://moodle.nazwa.pl/projektcez
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach