Przetargi.pl
Zakup i dostawa maszyn, urządzeń, sprzętu, krzeseł, nagłośnienia, szklarni w celach edukacyjnych, jako poprawa bazy dydaktycznej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-209 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7483170 , fax. 17 7483178
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
  ul. Ofiar Katynia 1 1
  35-209 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7483170, fax. 17 7483178
  REGON: 00024636200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsunicef.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa maszyn, urządzeń, sprzętu, krzeseł, nagłośnienia, szklarni w celach edukacyjnych, jako poprawa bazy dydaktycznej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawę poniżej wymienionych rzeczy, które muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad, odpowiadać obowiązującym normom dopuszczającym produkt do obrotu, spełniać wszelkie warunki w zakresie bezpieczeństwa, posiadać niezbędne certyfikaty i atesty, oraz gwarancje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do każdego sprzętu, urządzenia musi zostać załączona karta gwarancyjna oraz wskazany serwis gwarancyjny. Zadanie nr 1 Zakup i dostawa maszyn i urządzeń do profesjonalnej obróbki drewna na potrzeby pracowni stolarskiej. Zadanie nr 2 Zakup i dostawa maszyn i urządzeń na potrzeby pracowni gastronomicznej. Zadanie nr 3 Zakup i dostawa sprzętu do prowadzenia terapii RSA Biofeedback. Zadanie nr 4 Zakup i dostawa szklarni na potrzeby kształcenia w zawodzie ogrodnik. Zadanie nr 5 Zakup i dostawa krzeseł. Zadanie nr 6 Zakup i dostawa laptopa, telewizora wraz z odtwarzaczem DVD na potrzeby kształcenia w zawodzie kucharz. Zadanie nr 7 Zakup i dostawa zestawu nagłaśniającego,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 438100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsunicef.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną