Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn.: Remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla

Starostwo Powiatowe w Sztumie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 31
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2677428 , fax. 055 2677442
 • Data zamieszczenia: 2010-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie
  ul. Mickiewicza 31 31
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 055 2677428, fax. 055 2677442
  REGON: 19262862000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsztumski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn.: Remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji remontu dróg powiatowych w ramach, którego będą realizowane roboty w zakresie naprawy dróg obejmujące: Remont drogi powiatowej nr 3180G ul. Lipowa w Sztumie od km 0+000 do 0+219 dł. odc.0,219 km. Stan projektowany przewiduje poprawę stanu technicznego drogi poprzez: 1. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej w ilości 4t. 2. wyrównanie lokalnych zapadnięć i niektórych nierówności masą bitumiczną mechanicznie w ilości 105t. 3. ułożenie bardzo cienkiej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o nieciągłym uziarnieniu i średniej grubości 1,5 - 2,5cm na powierzchni 1521m?. 4. położenie nawierzchni łączącej nową ze starymi nawierzchniami na skrzyżowaniach i zjazdach na powierzchni 121m?. 5. wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ilości 2061m?. Remont drogi powiatowej nr 3169G - ul. Reja w Sztumie od km 0+000 do km 0+531 dl. odc. 0,531 km. Stan projektowany przewiduje poprawę stanu technicznego drogi poprzez: 1. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej w ilości 10t. 2. wyrównanie lokalnych zapadnięć i niektórych nierówności masą bitumiczną mechanicznie w ilości 241,8t. 3. ułożenie bardzo cienkiej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o nieciągłym uziarnieniu i średniej grubości 1,5 - 2,5cm na powierzchni 3224m?. 4. położenie nawierzchni łączącej nową ze starymi nawierzchniami na skrzyżowaniach i zjazdach na powierzchni 469m?. 5. ułożenie kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8cm w ilości 324m? oraz czerwonej jako linii segregacyjnej w ilości 24,30m?. 6. wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ilości 3378m?. Remont drogi powiatowej nr 3100G Ramoty - Waplewo Wielkie - Dzierzgoń odc. Tulice - granica gminy Stary Targ od km 5+635 do km 8+327 dł. odc. 2,692 km. Stan projektowany przewiduje poprawę stanu technicznego drogi poprzez: 1. usunięcie nadmiarów ziemi z poboczy na powierzchni 8995m2 i wywiezienie jej poza pas drogowy. 2. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych przy użyciu 60t masy bitumicznej. 3. wyrównanie lokalnych zapadnięć i niektórych nierówności masa bitumiczną mechanicznie w ilości 1540Mg. 4. ułożenie bardzo cienkiej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o nieciągłym uziarnieniu i średniej grubości 2,0cm na powierzchni 13350m2. 5. położenie nawierzchni łączącej nową ze starymi nawierzchniami na zjazdach, na powierzchni 165m2, ustawienie nowego oznakowania pionowego. Remont drogi powiatowej nr 3100G Ramoty - Waplewo Wielkie - Dzierzgoń odc. granica Gminy Dzierzgoń - Morany, od km 8+327 do km 9+640 dł odc. 1,313 km. Stan projektowany przewiduje poprawę stanu technicznego drogi poprzez: 1. usunięcie nadmiarów ziemi z poboczy na powierzchni 5602m2 i wywiezienie jej poza pas drogowy. 2. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej w ilości 37m2. 3. wyrównanie lokalnych zapadnięć i niektórych nierówności masą bitumiczną mechnicznie w ilości 883t. 4. ułożenie bardzo cienkiej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o nieciągłym uziarnieniu i średniej grubości 1,5 - 2,5cm na powierzchni 6203m2. 5. położenie nawierzchni łączącej nową ze starymi nawierzchniami na skrzyżowaniach i zjazdach na powierzchni 77m2. Remont drogi powiatowej nr 3116G Balewo - Cieszymowo Wielkie - Matule odc. Linki - Cieszymowo Wielkie od km 1+300 do km 3+300 dł. odc. 2,000 km. Stan projektowany przewiduje poprawę stanu technicznego drogi poprzez: 1. usunięcie nadmiarów ziemi z poboczy na powierzchni 11 523,00m?, wywiezienie jej poza pas drogowy, 2. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych w ilości 22,00t, 3. wyrównanie lokalnych zapadnięć i nierówności masa bitumiczną mechanicznie w ilości 744t. 4. ułożenie bardzo cienkiej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o nieciągłym uziarnieniu i średnicy grubości 1,5 - 2,5cm na powierzchni 381,00m?, 5. położenie nawierzchni łączącej nową ze starymi nawierzchniami na skrzyżowaniach i zjazdach na powierzchni 216,00m2. Remont drogi powiatowej nr 3118G Protowo - Porzecze - Myślice od km 2+386 do km 2+998 (na istniejącej nawierzchni żwirowej) - dł. odc. 0,612 km, od km 2+998 do km 4+350 (na istniejącej nawierzchni brukowej) dł. odc. 1,352 km. 1. Stan projektowany przewiduje poprawę stanu technicznego drogi o nawierzchni żwirowej poprzez: 2. naprawę istniejącej nawierzchni żwirowej o różnej grubości poprzez wyprofilowanie i zagęszczenie 3366m2, 3. wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15 cm w ilości 3484m2. 4. wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16mm grubość 5cm w ilości 3366m2. 5. wykonanie cienkiej warstwy ścieralnej /na gorąco/ grubości 3,5 cm na powierzchni 3366m2, 6. wyprofilowanie poboczy na powierzchni 1836m2. 7. ustawienie oznakowania pionowego w 9 szt. 8. wykonanie zjazdów na pola o powierzchni 72m2. 9. Stan projektowany przewiduje poprawę stanu technicznego drogi o nawierzchni brukowej poprzez: 10. oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni brukowej asfaltem w ilości 5408m2. 11. Wyrównanie nierówności i kolein w/w nawierzchni oraz jej wyprofilowanie masą bitumiczną w ilości ok. 300kg/m2 mechanicznie w ilości 1014t Szczegółowy zakres prac zamieszczony jest w przedmiarach robót (do wglądu w siedzibie Zamawiającego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatsztumski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach