Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego "HELIOS" ogłasza przetarg

 • Adres: 84-851 Nowa Wieś Lęborska, ul. Lęborska 20
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8612428 wew. 33 , fax. 59 8612 164
 • Data zamieszczenia: 2011-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego "HELIOS"
  ul. Lęborska 20 20
  84-851 Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie
  tel. 59 8612428 wew. 33, fax. 59 8612 164
  REGON: 22098782300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stowarzyszeniehelios.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod nazwą Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko 2. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: a) konstrukcyjno-budowlanej b) sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych 3. Inwestycja podlegająca nadzorowi polegać będzie na instalacji 233 kompletów urządzeń solarnych na bazie płaskich kolektorów słonecznych o układzie meandrowym lub próżniowych kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w 233 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gm. Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko. 4. Szczegółowa dokumentacja techniczna realizowanego zadania inwestycyjnego zamieszczona jest na stronie Gminy Nowa Wieś Lęborska pod adresem internetowym www.nwl.pl w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy robót projektu pn. Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko w załączniku nr 9 i 10 do SIWZ dla przedmiotowego zadania 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie czynności przewidziane dla Inspektora Nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 6. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do pobytów na budowach w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie Zamawiającego. 7. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w skład podstawowych obowiązków wchodzą: a) Na etapie prowadzenia robót budowlanych: - Prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem robót i ich finansowaniem, zgodnie z harmonogramem tych robót, -Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, -Podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót, -Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z Prawem budowlanym, -Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie; Inspektor Nadzoru koordynuje i odpowiada za osoby nadzorujące roboty instalacyjne, - Stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora, - Pomoc przy rozliczeniach związanych z realizacją robót, opracowywaniem dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji robót, -Współpraca z Inwestorem, projektantami i wykonawcami w zakresie realizowanych robót budowlanych, -Podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Inwestora, Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa budowlanego oraz zasadami działania inspektora nadzoru, to jest w szczególności: - kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami bhp, SANEPID, ppoż., ochrony środowiska,- sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych, - prowadzenie dziennika budowy stanowiący dokument pomocniczy i dokonywania w nim wpisów, - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; - uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych, - rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu lub rzeczoznawców, - bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcami, podwykonawcami oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur, - bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji, - zorganizowanie i dokonanie przy udziale Inwestora oraz osób nadzorujących wykonanie instalacji sanitarnych, odbiorów częściowych i końcowego robót budowlanych oraz protokolarne przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zakresu inwestycji, -sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, b) Po zakończeniu robót budowlanych: - Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego wraz ze sprawdzeniem kosztorysu powykonawczego (w przypadku wystąpienia), -Przygotowanie kompletu dokumentów do dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nwl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach