Przetargi.pl
Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z kompleksową termomodernizacją obiektów oświatowych w Sopocie: 1.Przedszkole nr 1 i żłobek, Sopot, ul. Armii Krajowej 58 2.Przedszkole nr 8 Sopot, Sopot, ul. Jana z Kolna 3 3.Centrum Kształcenia Ustawicznego im.Boh. Wybrzeża, Sopot, ul.Kościuszki 22/24 4.Zespół Szkół Handlowych nr 2, Sopot, al. Niepodległości 749 5.Gimnazjum nr 2 - budynek gł. oraz bud. sali bilardowej Sopot, ul.Wejherowska 1

Gmina Miasta Sopotu ogłasza przetarg

 • Adres: 81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5213750 , fax. 058 5510133
 • Data zamieszczenia: 2010-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Sopotu
  ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 25/27
  81-704 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 058 5213750, fax. 058 5510133
  REGON: 00598492000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z kompleksową termomodernizacją obiektów oświatowych w Sopocie: 1.Przedszkole nr 1 i żłobek, Sopot, ul. Armii Krajowej 58 2.Przedszkole nr 8 Sopot, Sopot, ul. Jana z Kolna 3 3.Centrum Kształcenia Ustawicznego im.Boh. Wybrzeża, Sopot, ul.Kościuszki 22/24 4.Zespół Szkół Handlowych nr 2, Sopot, al. Niepodległości 749 5.Gimnazjum nr 2 - budynek gł. oraz bud. sali bilardowej Sopot, ul.Wejherowska 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres usługi obejmuje: koordynację i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji od wprowadzenia na budowę wybranego w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcy robót, koordynacja i nadzór nad robotami, do odbioru końcowego i rozliczenia inwestycji oraz przeglądy obiektu w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. 1.1.Usługa będzie realizowana w pięciu obiektach oświatowych w Sopocie: Przedszkole nr 1 wraz ze żłobkiem, Sopot, ul. Armii Krajowej 58, Przedszkole nr 8 Sopot, Sopot, ul. Jana z Kolna 3, Centrum Kształcenia Ustawicznego im.Boh. Wybrzeża, Sopot, ul.Kościuszki 22/24, Zespół Szkół Handlowych nr 2, Sopot, al. Niepodległości 749, Gimnazjum nr 2 - budynek gł. oraz bud. sali bilardowej Sopot, ul.Wejherowska 1 i dotyczyć będzie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją systemu i wymiany poziomów instalacji c.w.u. wraz z regulacją systemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sopot.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach