Przetargi.pl
P/29/2009 DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI w 2010 r

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi ogłasza przetarg

 • Adres: 45-221 Opole, ul. Wodociągowa 4
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 5414100 , fax. 077 5414237
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
  ul. Wodociągowa 4 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5414100, fax. 077 5414237
  REGON: 00029430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  P/29/2009 DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI w 2010 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonym jest dostawa do magazynów zamawiającego środków do dezynfekcji w 2010 roku (od 1.01.2010 - do 31.12.2010) według zestawienia stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ, spełniający założenia jakościowe i techniczne określone w ww. załączniku, z rozbiciem na pakiety (zadania). Magazyny zamawiającego: realizacja dostaw do Apteki szpitalnej - wszystkie pakiety poza 4 i 6 Magazyn techniczny - pakiety 4 i 6.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy potwierdzą spełnienie warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 poprzez złożenie w ofercie dokumentów wymienionych poniżej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania /wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/ tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; a na potwierdzenie tego warunku złożą oświadczenie i dokument wymieniony w pkt. 2.1 i 2.2. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; tj. Wykonawcy, którzy realizowali dostawy preparatów dezynfekcyjnych, a na potwierdzenie tego warunku złożą oświadczenie wymienione w pkt. 2.1., 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; a na potwierdzenie tego warunku złożą oświadczenie wymienione w pkt. 2.1., 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. tj. Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, a na potwierdzenie tego warunku złożą oświadczenie wymienione w pkt. 2.1., Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale III SIWZ dokumenty. Niespełnienie przez wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania /załącznik nr 3 do siwz/; 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy; 2a. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 ze zmn.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wszn.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach