Przetargi.pl
P/16/2016 Dostawa żywności

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryc ogłasza przetarg

 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200 , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2016-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryc
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, fax. 77 54 14 237
  REGON: 000294303
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  P/16/2016 Dostawa żywności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy żywności wg opisu Załącznika nr 1A do magazynów spożywczych znajdujących się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole w okresie od dnia podpisania umowy. do 31.12.2017 r. z podziałem na 7 pakietów; Pakiet 1 – Dostawa warzyw; Pakiet 2 – Dostawa cytrusów; Pakiet 3 – Dostawa jabłek; Pakiet 4 – Dostawa ziemniaków; Pakiet 5 – Dostawa mięsa wieprzowo-wołowego; Pakiet 6 – Dostawa drobiu i wyrobów z drobiu; Pakiet 7 – Dostawa artykułów mlecznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach 7 pakietów stanowi Załącznik nr 1A do SIWZ, zawierający charakterystykę wymagań jakościowych i ilościowych poszczególnego asortymentu. 3. Dostawy żywności muszą odbywać się zgodnie z zasadami HACCP (GMP/GHP), przy użyciu odpowiednich środków transportowych.Magazyny spożywcze Zamawiającego, do których docelowo dostarcza się produkty stanowiące przedmiot zamówienia znajdują się w budynku głównym (poziom -1 piwnica) w Opolu przy ul. Wodociągowej 4. Podczas odbioru towaru następować będzie kontrola ilościowa, jakościowa, weryfikacja dokumentów oraz spełniania wymagań HACCP podczas dostawy. Wykonawca odpowiada również za transport wewnętrzny na terenie obiektu Zamawiającego (w tym celu Wykonawca ma posiadać własne wózki transportowe lub wykonywać transport ręcznie) do czasu przekazania dostawy właściwemu pracownikowi Zamawiającego w magazynie. Przedmiot zamówienia musi wytwarzany i dystrybuowany zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późniejszymi zmianami z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U.2015 poz. 594 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 4. Zamawiający wymaga aby dostarczone w ramach zadania 5, 6 i 7 wyroby posiadały znakowanie na opakowaniu zawierające n/w informacje: - nazwę produktu; - wykaz składników; - sposób przygotowania lub stosowania; - termin przydatności do spożycia; - nazwę dostawcy- producenta, adres; - warunki przechowywania; - oznaczenie partii produkcyjnej oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. 6. Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości asortymentu są ilościami szacunkowymi nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia i mogą ulec zmniejszeniu o 30% w zależności od jego potrzeb. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 8. Zamawiający, nie zastrzega, że któraś część zamówienia lub całość nie może być powierzona podwykonawcom. Oświadczenie o podwykonawstwie zawarte jest w formularzu – Oferta Przetargowa stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części.2. Termin realizacji zamówień cząstkowych: - dla pakietu 1, 2, 3, i 4 - dwa razy w tygodniu do godz. 11:00, na podstawie zamówień cząstkowych. - dla pakietu 5 i 6- trzy razy w tygodniu do godz. 11:00, na podstawie zamówień cząstkowych. - dla pakietu 7- od poniedziałku do soboty do godz. 6.00 na podstawie zamówień cząstkowych. UWAGA: W wyjątkowych przypadkach Zamawiający ma prawo do złożenia cząstkowych zamówień uzupełniających (gdy zajdzie taka potrzeba) złożonych telefonicznie do godz. 12.00, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia uzupełniającego asortymentu w tym samym dniu do godz. 15:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach