Przetargi.pl
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Kwoczka.

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 451 19 21, 77 451 19 22 , fax. 77 454 98 44
 • Data zamieszczenia: 2017-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz
  45015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 451 19 21, 77 451 19 22, fax. 77 454 98 44
  REGON: 53141266800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Kwoczka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlano – montażowe związane z wykonaniem sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na ulicy Kwoczka w Opolu wraz z autonomicznym systemem sterowania każdą oprawą oświetleniową z osobna. Typ sterowników GLC dostosować do zainstalowanych opraw oświetleniowych. Termin realizacji zadania: 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 12 400,00 zł. 2) Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 Prawa. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 47 1160 2202 0000 0002 1515 3330 w Banku Millenium. Kserokopię polecenia przelewu załącza się do oferty. 3) W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, to oryginał poręczenia lub gwarancji ma być dołączony do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem . Zaleca się aby oryginał poręczenia lub gwarancji nie był trwale zszyty/zbindowany z ofertą. 4) Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 5) Beneficjentem gwarancji jest Miasto Opole, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole. 6) Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Prawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach