Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Nowoczesny i profesjonalny sprzedawca dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, ul. Przemysłowa 2a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2553716 , fax. 067 2553718
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
  ul. Przemysłowa 2a 2a
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2553716, fax. 067 2553718
  REGON: 57086764800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupczarnkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Nowoczesny i profesjonalny sprzedawca dla osób bezrobotnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia Nowoczesny i profesjonalny sprzedawca dla 30 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie i Filiach PUP w Trzciance i Wieleniu jako osoby bezrobotne, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, posiadające predyspozycje psychofizyczne do pracy na stanowisku zgodnym z kierunkiem szkolenia oraz z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym. Szkolenie ma na celu przygotowanie osób bezrobotnych do wykonywania pracy na stanowisku sprzedawcy z umiejętnością obsługi kas fiskalnych oraz terminala kart płatniczych. Warunki organizacji i przeprowadzenia szkolenia: Liczba osób: trzy grupy po 10 osób. Termin szkolenia: czerwiec/lipiec 2014 r. Miejsce szkolenia: Czarnków, Trzcianka, Wieleń. Szkolenie odbywające się w tym samym czasie w trzech wskazanych miejscowościach (dopuszcza się możliwość kilkudniowych różnic w terminach realizacji szkoleń w poszczególnych miejscowościach). Szkolenie ma obejmować minimum 90 godzin zegarowych, w tym 1 godzinę na egzamin końcowy - przypadających na jednego uczestnika szkolenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy w organizacji szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupczarnkow.pl, www.bip.pupczarnkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach