Przetargi.pl
Dostawa systemów implantów laryngologicznych zakotwiczonych w kości z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2404133 , fax. 063 2404134
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Szpitalna 45 45
  62-504 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2404133, fax. 063 2404134
  REGON: 00031159100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-konin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemów implantów laryngologicznych zakotwiczonych w kości z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów implantów laryngologicznych zakotwiczonych w kości z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowego użytku w asortymencie i ilościach jak niżej: Lp., Przedmiot zamówienia, Ilość: 1.Implanty laryngologiczne zakotwiczone w kości z procesorem o mocy 45 dB HL, 3 szt. 2.Implanty laryngologiczne zakotwiczone w kości z procesorem o mocy 55 dB HL, 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zestawienie wymaganych parametrów technicznych zamawianego sprzętu zawiera załącznik nr 3 do SIWZ nr WSZ-NZ-29/2014
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331853003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie zastosowano

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-konin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach