Przetargi.pl
Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy dróg, chodników i miejsc postojowych wokół Placu Jana z Głogowa oraz budowa alei parkowych wewnątrz placu.

Gmina Miejska Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Rynek 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7265437, 527 , fax. 076 7265437
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Głogów
  ul. Rynek 10 10
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7265437, 527, fax. 076 7265437
  REGON: 39064729700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.sbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy dróg, chodników i miejsc postojowych wokół Placu Jana z Głogowa oraz budowa alei parkowych wewnątrz placu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie alei parkowej, przebudowa istniejących chodników wokół placu, przebudowa nawierzchni dróg wraz z budową miejsc postojowych, przebudowa odwodnienia, przebudowa oświetlenia ulicznego oraz zaprojektowanie oświetle
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.000,- zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy pzp. 2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp. 3) Dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie specjalności architektonicznej, w zakresie specjalności drogowej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do izb budowlanych. 4) Posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności . 5) Posiadają doświadczenie w projektowaniu branży drogowej i wykonali projekty dróg wraz z uzbrojeniem ( oświetlenie, odwodnienie) o łącznej dł. nie mniejszej jak 500 mb. 6) Posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 50.000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50.000,00 zł . Zamawijący dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia- nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty - zał. Nr 1 do SIWZ ,do formularza oferty winna być załączona kalkulacja prac projektowych z której wynika cena oferty. 2) Protokół z wizji terenu objętego zamówieniem potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, 3) Dowód wniesienia wadium, 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej musi posiadać adnotację właściwego organu wydającego to zaświadczenie o aktualności zapisów - dokonaną w terminie jak wyżej. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zmówienie zobowiązani są złożyć do wniosku: ? Pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych wykonawców do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ? Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy ,umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 6) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.22 pzp - zał. Nr 2 do SIWZ 7) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ 8) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9) Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3-ch lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zał. Nr 4 do SIWZ 10) Wykazu osób lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - zał. Nr 4 do SIWZ , 11) Informacja nt. części zamówienia jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom- zał Nr 5 do SIWZ. 12) Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat prac przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie,- zał. Nr 3 do SIWZ, 13) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości co najmniej 50.000,00 zł. lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 50.000,00 zł. wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 14) Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glogow.sbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach