Przetargi.pl
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy dróg gminnych Nr 107112L, 107111L i 107109L w m. Mętów poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej nr 17.

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7518760 , fax. 81 7518650
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 7518760, fax. 81 7518650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glusk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy dróg gminnych Nr 107112L, 107111L i 107109L w m. Mętów poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej nr 17.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy dróg gminnych Nr 107112L, 107111L i 107109L w m. Mętów poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej nr 17. W zakresie projektu budowy chodnika: odcinek ok. 1900m o szerokości 2,5m z dopuszczeniem ruchu rowerów od drogi wojewódzkiej nr 835 przy remizie OSP Mętów do granicy gminy Głusk wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego. (Droga Nr 107112L - ok. 260m, droga Nr 10711L ok. 1290m, droga Nr 107109L ok. 350m). W zakresie projektu oświetlenia drogowego: budowa nowego oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 107111L o długości ok. 750m oraz modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego przy drogach Nr 107112L, 107111L i 107109L wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego. Wykonawca wykona dokumentację projektową zgodnie z przeznaczeniem, zasadami i osiągnięciami wiedzy techniczno-budowlanej, wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, normami państwowymi i branżowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wykonywania opracowań projektowych w szczególności z: 1) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031), 2) ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 460 z późn. zm.), 3) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), 4) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 5) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 6) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124). Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien wziąć pod uwagę Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r. w szczególności w zakresie koncepcji uniwersalnego projektowania, o której mowa niżej w pkt 3.2.14) niniejszej SIWZ. 2.Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy w szczególności uwzględnić: 1) budowę jednostronnego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego (2,5 m) na wskazanych odcinkach dróg gminnych Nr 107112L, 107111L i 107109L o długości ok.1 900m, 2) budowę nowego oświetlenia drogowego ok. 750m, 3) modernizację istniejącego oświetlenia drogowego dróg gminnych Nr 107112L, 107111L i 107109L (wymiana opraw, ewentualna korekta trasy), 4) odwodnienie drogi wraz z chodnikiem, budowę lub przebudowę przepustów, 5) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi, 6) przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych, 7) budowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 8) podziały nieruchomości, 9) zasadę projektowania uniwersalnego. Projektowana infrastruktura wraz z jej otoczeniem powinna uwzględniać potrzeby osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Koncepcją ta oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne, 10) inne elementy, które nie zostały przez Zamawiającego wyraźnie wskazane, a okażą się niezbędne z punktu widzenia powszechnie obowiązujących przepisów oraz celu, któremu przedmiot zamówienia ma służyć, w toku opracowywania dokumentacji. 3.Zakres prac projektowych obejmuje: 1) sporządzenie map do celów projektowych, 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków technicznych, uzgodnień i opinii niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania decyzji ZRID, 3) sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego budowy chodnika - 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, 4) sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oświetlenia drogowego - j.w., 5) sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji oświetlenia drogowego (wymiana opraw, ewentualna korekta trasy) - j.w, 6) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (dla wszystkich branży) - po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w edytowanej wersji elektronicznej, 7) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) - po 1 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji elektronicznej, 8) sporządzenie i uzgodnienie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu - 3 egz. w wersji papierowej; 9) opracowanie projektów budowlanych przebudowy lub usunięcia kolizji dla poszczególnych branż o szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - 5 egzemplarzy (w razie konieczności), 10) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -dla każdej dokumentacji., 11) sporządzenie wszelkich opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym w szczególności: a) opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia, przygotowaną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) (opracowanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko w przypadku takiej konieczności) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji, b) sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej (map podziału nieruchomości, operatów geodezyjnych, map stałego i czasowego zajęcia nieruchomości) do celów pozyskania gruntów zgodnie z procedurą ZRID - min. 3 egzemplarze, c) wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 124); - w ilości zgodnej z wymaganymi do wniosku ZRID, d) opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodno - prawnego np. operatu (w przypadku gdy będzie taka konieczność), e) przygotowanie informacji i opracowań niezbędnych do zawiadomienia o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego, f) opracowanie dokumentacji i inwentaryzacji dendrologicznych dla potrzeb wycinki drzew i krzewów oraz w razie potrzeby plan nasadzeń rekompensacyjnych - w ilości zgodnej z wymaganymi do wniosku ZRID (w przypadku gdy będzie taka konieczność), 12) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami i załącznikami - min. 2 szt. oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji ZRID, 13) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie gwarancji w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o sporządzoną dokumentację, 14) wykonanie (w razie potrzeby) dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu dwóch lat od odbioru wykonanych opracowań (w terminie wskazanym przez Zamawiającego), 15) wszelkie elementy dokumentacji projektowych i opracowań ujęte powyżej winny być przedstawione również w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, w tym minimum 1 egzemplarz w wersji edytowalnej i 1 w wersji do odczytu, 16) w celu monitorowania postępu prac osoba uczestnicząca w wykonaniu zamówienia z uprawnieniami do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, wskazana w załączniku nr 5 do SIWZ (wykaz osób) zobowiązana będzie do brania udziału w naradach roboczych odbywających się dwa razy w miesiącu w siedzibie Zamawiającego (pod rygorem kary umownej w wysokości 1 000,00 zł z tytułu każdorazowego niestawiennictwa na naradzie) 4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Lublinie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 5. Wykonawca przy realizacji zamówienia uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim oraz geodezyjnym podziałem działek w tym również koszty towarzyszące, takie jak koszty ubezpieczenia, wypisów, wyrysów, uzgodnień czy dojazdów. Wykonawca w cenie oferty ma przewidzieć wszystkie niezbędne koszty do pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia. 6.Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniana z Zamawiającym szczegółów opracowania dokumentacji. 7. Zamawiający zobowiązuje wykonawców do uwzględnienia w cenie oferty kosztów przeprowadzenia podziałów geodezyjnych działek w ilości ok. 90 działek. Zamawiający zasadniczo nie przewiduje do podziału geodezyjnego innej ilości działek, jeżeli jednak okaże się, że istnieje konieczność dokonania kilku więcej lub mniej podziałów działek, wynagrodzenie wykonawcy z tego tytułu nie ulegnie zmianie. 8. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do : 1) usuwania w toku realizacji robót budowlanych wad dokumentacji projektowej oraz uzupełniania brakujących szczegółów dokumentacji w przypadku jej niekompletności, 2) udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane na etapie postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie opracowanych dokumentacji projektowych, 3) w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót materiałów lub urządzeń równoważnych tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej niniejszą SIWZ dokumentacji, do wydania na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń, 4) wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, 5) udziału w naradach technicznych, przyjmując, że liczba pobytów projektantów na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru (zakładamy do 12 spotkań w okresie realizacji robót budowlanych), 6) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji, 7) współudziału w wykonaniu dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 9. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego należy zawrzeć w cenie oferty. 10. Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie, w przypadkach wymienionych w art. 46 Pzp. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 24868900070000358020000060 z dopiskiem wadium nr sprawy ZP.271.14.2016. 4. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji. 7. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 9. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Pzp tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatnosci faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach