Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku przedszkola w Mikołowie - Mokrem, przy ul. Zamkowej 1

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 22 60 169, 22 62 054 , fax. 0-32 22 60 169
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
  ul. Karola Miarki 9 9
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 0-32 22 60 169, 22 62 054, fax. 0-32 22 60 169
  REGON: 27157086500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku przedszkola w Mikołowie - Mokrem, przy ul. Zamkowej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku przedszkola w Mikołowie - Mokrem, przy ul. Zamkowej 1
  2.Zamówienie obejmuje opracowanie: - dokumentacji projektowej-wykonawczej (wszystkie branże) nowego, parterowego budynku przedszkola połączonego łącznikiem z zapleczem kuchennym w istniejącym budynku szkoły podstawowej,
  - dokumentacji projektowej-wykonawczej modernizacji kuchni znajdującej w istniejącym budynku szkoły pod kątem obsługi żywienia dla szkoły i projektowanego przedszkola,
  - dokumentacji projektowo-wykonawczej modernizacji istniejącej kotłowni węglowej znajdującej się w istniejącym budynku szkoły pod kątem centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla celów szkoły i projektowanego przedszkola
  - opracowanie dokumentacji projektowej-wykonawczej małej architektury (place zabaw, boisko, parkingi, chodniki i ogrodzenie),
  - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
  - kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,
  i przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wykonanych opracowań składających się na przedmiot zamówienia.
  3. Lokalizacja:
  miejscowość Mikołów, działki o numerze ewidencyjnym 500/12, 322/12 i 318/150 zlokalizowane przy ul. Zamkowej, będące w całości własnością gminy Mikołów. Budynek przedszkola połączony będzie wspólną kuchnią z budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7.
  4. Program funkcjonalny Przedszkola:
  - ilość dzieci - ok. 75 - liczba oddziałów - 3, - liczba dzieci w oddziale - 25, - sala wielofunkcyjna; do ćwiczeń fizycznych, rytmiki i zabaw z magazynkiem, - każdy oddział powinien posiadać własne pomieszczenie na pomoce, przybory i leżaki, również magazyn na leżaki, własny sanitariat, - hol wejściowy - poczekalnia dla rodziców, szatnia dla dzieci z wydzielonymi boksami dla oddziałów, - wc dla niepełnosprawnych,, - pomieszczenie niezbędne do obsługi przedszkola, - liczba obsługi: 11 osób, - przed budynkiem należy przewidzieć plac zabaw dla dzieci, chodniki , drogę dojazdową z miejscami parkingowymi, - projektowany obiekt powinny cechować wysokie walory estetyczne, swoim wyglądem powinien nawiązywać do istniejącej zabudowy szkolnej (szkoły podstawowej), - Zamawiający przewiduje budowę Przedszkola w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku szkoły podstawowej, ze względu na ograniczoną powierzchnię pod zabudowę Projektant winien przed złożeniem oferty dokonać wizji w terenie.
  5. W ramach zamówienia należy wykonać: 1) aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, 2) niezbędne badania geotechniczne warunków gruntowo-wodnych, 3) inwentaryzacje obiektu, instalacji podziemnych i naziemnych oraz urządzeń w zakresie niezbędnym do wykonania projektów, 4) opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego w zakresie: a) architektury wraz z kolorystyką elewacji i projektem aranżacji wnętrz z kolorystyką i projektami mebli wbudowanych, technologii kuchni wraz z kompleksowym wyposażeniem kuchni, b) konstrukcji, c) instalacji wewnętrznych: elektrycznych oświetlenia i zasilającej, oraz instalacji teletechnicznej., d) instalacji odgromowej, e) instalacji wewnętrznych: wod.-kan. c.w. , co., wraz z modernizacją kotłowni, f) przyłączy wod-kan. oraz wewnętrznej linii zasilającej obiekt w energię elektryczną, g) modernizacji zewn. instalacji gazu, wod.-kan i deszczowej, h) projektu zagospodarowania działki, odprowadzenia wód deszczowych i oświetlenia zewnętrznego, monitoringu, drogi dojazdowej, parkingu, chodników, ogrodzenia, boiska, piłkochwytów, 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 7) przedmiary robót obejmujących wszystkie przewidziane do wykonania roboty budowlane, w kolejności technologicznej ich wykonania (z podziałem na branże), 8) kosztorysy inwestorskie, z podziałem na branże, obejmujące wszystkie przewidziane dokumentacją projektową roboty budowlane objęte przedmiarem robot, wraz z jednokrotnym wykonaniem w terminie 14 dni na życzenie Zamawiającego jego uaktualnienia (powtórne obliczenie wartości zamówienia). Kosztorysy inwestorskie należy opracować w kolejności technologicznej wykonania robót, zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru przedmiotu umowy przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 9) zbiorcze zestawienie kosztów. 10) Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy, a także zdobyć, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem poniesie Wykonawca. 11) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wszystkich wymaganych obowiązującymi na dzień składania projektu przepisami decyzji, zgód, opinii, uzgodnień wynikających z wydanych decyzji oraz przepisów szczególnych. - warunków technicznych od dysponentów mediów technicznych związanych z podłączeniem obiektu do istniejącej infrastruktury. - wypisu z rejestru gruntów przedmiotowej działki i skróconych wypisów z rejestru gruntów dot. działek sąsiednich. 12) opracowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 13) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: - pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. - wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, - po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek wynikłych w związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami, - zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę w przypadku takiego obowiązku. - uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów, wymaganych przepisami szczegółowymi.
  Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
  Projekty budowlano - wykonawcze należy sporządzić w 5 egzemplarzach + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD
  Specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów należy sporządzić w 3 egzemplarzach + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
  - wykonali w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe w tym jedną dla obiektu użyteczności publicznej,
  - dysponują lub będą dysponowali osobami min. 1 osobą, które będą realizować zamówienie, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w następujących specjalnościach:
  architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane w §9 SIWZ dokumenty i zawarte w nich informacje (zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w niniejszej SIWZ).
  3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
  4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający oceni spełnienie łącznie przez Wykonawców warunków dotyczących potencjału technicznego i kadrowego, kwalifikacji i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony przez każdy podmiot)
  2. oświadczenie nr 1, którego wzór stanowi dodatek nr 2 do SIWZ (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony przez każdy podmiot)
  3. aktualne zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS lub KRUS potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony przez każdy podmiot)
  4. Wykaz nr 1 - którego wzór stanowi dodatek nr 4 do SIWZ - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia niezbędnego do wykonania zadania wraz z kopią uprawnień budowlanych i kopią zaświadczenia o ich przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - aktualne na dzień otwarcia ofert
  5. wykaz nr 2 - którego wzór stanowi dodatek nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych co najmniej dwóch kompletnych dokumentacji projektowo - kosztorysowych w tym jedną dla obiektu użyteczności publicznej, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością projektom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że projekty te zostały wykonane należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.um.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach