Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringowych na terenie województwa śląskiego, podczas form doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego pod nazwą: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego - ROPS-PSO/3321/43/09

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-142 Katowice, ul Modelarska 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 20 77 890 , fax. 0-32 20 90 555
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
  ul Modelarska 10 10
  40-142 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0-32 20 77 890, fax. 0-32 20 90 555
  REGON: 27676169900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops-katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringowych na terenie województwa śląskiego, podczas form doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego pod nazwą: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego - ROPS-PSO/3321/43/09
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie województwa śląskiego, podczas form doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego pod nazwą: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555200001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Niniejszy przetarg otwarty jest dla każdego oferenta, który spełnia następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zm.). Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez Zamawiającego według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach i oświadczeniach.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena warunków nastąpi na podstawie przedstawionych dokumentów: a) Podpisany i wypełniony Formularz ofertowy, załącznik nr 2 do SIWZ. Oferta musi zawierać oświadczenie Wykonawcy, wskazujące te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom; b) Podpisany i wypełniony Formularz cenowy, załącznik nr 3 do SIWZ; UWAGA! Tabelę należy wypełnić jedynie w części (częściach), na którą składa się ofertę. Puste pola tabeli należy wykreślić. c) Podpisane i wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodne w treści z załączonym formularzem Oświadczenie, załącznik nr 4 do SIWZ; d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu decyzji inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu (obiektów) do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia osób oraz zgody na prowadzenie usług transportowych w zakresie przewozu żywności, załącznik nr 5 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www-rops-katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach