Przetargi.pl
dostawa samplerów do poboru prób wody i ścieków

Główny Instytut Górnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 40-166 Katowice, pl. Gwarków 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2581631-9 , fax. 0322596533
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Instytut Górnictwa
  pl. Gwarków 1
  40-166 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2581631-9, fax. 0322596533
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gig.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa samplerów do poboru prób wody i ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa samplerów do poboru prób wody i ścieków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( art. 24 ustawy Pzp ). 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów opisanych w pkt. VII niniejszej Instrukcji, wg formuły spełnia/nie spełnia .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć: a/ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru (załącznik nr 2). b/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument). c/ W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których oferta przekracza 2 - krotną wysokość kapitału zakładowego (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych),wymagana jest uchwała wspólników lub umowa spółki upoważniająca zarząd do zaciągania zobowiązań przekraczających wielkość określoną w art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych - uchwała wspólników, lub umowa spółki. (dokument). d/ W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest oświadczenie o posiadaniu kapitału zakładowego wg oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji. e/ W przypadku spółek akcyjnych wymagane jest oświadczenie o posiadaniu kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wg oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika. 3. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VII, ppkt.1, powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga dla wykonawców zagranicznych 1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VII, ppkt. 1b, 1c i 1d składają odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawiony/e zgodnie z prawem kraju, w którym maja siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. W/w dokument/ y wystawiony/ e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Dokument/ y sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 4. W/w dokument /y są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ( czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafa ) tj. przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu. Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru. 14. Na ofertę składają się: 14.1 Formularz oferty wg załączonego wzoru ( załącznik nr 1). 14.2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru (załącznik nr 2). 14.3 Szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia spełniającego warunki techniczne wymagane przez Zamawiającego a określone w SIWZ. W przypadku składania oferty równoważnej Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust 5 Ustawy Pzp). 14.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument). 14.5 W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których oferta przekracza 2 - krotną wysokość kapitału zakładowego (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych), wymagana jest uchwała wspólników lub umowa spółki upoważniająca zarząd do zaciągania zobowiązań przekraczających wielkość określoną w art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych - uchwała wspólników, lub umowa spółki. (dokument). 14.6 W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest oświadczenie o posiadaniu kapitału zakładowego przewidzianego w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji. 14.7 W przypadku spółek akcyjnych wymagane jest oświadczenie o posiadaniu kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego przewidzianego w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji. 14.8 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik. 14.9 Formularz cenowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 3). Sposób wypełnienia formularza cenowego opisano w pkt. X niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gig.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach