Przetargi.pl
Przebudowa palmiarni i części zoologicznej Egzotarium w Sosnowcu

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2960600 , fax. (032) 296 06 05
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  al. Zwycięstwa 20 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2960600, fax. (032) 296 06 05
  REGON: 00051588500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa palmiarni i części zoologicznej Egzotarium w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, wielobranżowej dla Przebudowy palmiarni i części zoologicznej Egzotarium (na działce nr 996,997 i 998) w Sosnowcu . 1) Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem powinien obejmować: a. opracowanie mapy do celów projektowych, b. wykonanie niezbędnych ekspertyz w tym ewentualnie konstrukcyjnych, wentylacyjnych mogących mieć wpływ na zawartość dokumentacji projektowej, c. wykonanie projektów budowlanych z uwzględnieniem podziału funkcjonalno-użytkowego budynków wraz z niezbędnymi i wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, obejmujące wszystkie branże w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekty niezbędnej infrastruktury technicznej, d. wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych, e. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, f. sporządzenie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, g. opracowanie przedmiarów robót - odrębnie dla każdej branży, h. opracowanie kosztorysów inwestorskich - odrębnie dla każdej branży, i. opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, j. opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji, k. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany), l. uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 2) Lokalizacja przedmiotowej inwestycji i opis stanu istniejącego: Egzotarium zlokalizowane jest w dzielnicy Stary Sosnowiec na terenie Parku Kresowego im. Leona Kruczkowskiego, przy ul. Piłsudskiego. Obiekt został wybudowany w latach 1954-1956 na terenie przedwojennych ogrodów miejskich i ogrodnictwa botanicznego. Teren Egzotarium od strony zaplecza ograniczony jest budynkiem garażowo- gospodarczym i ogrodzeniem z bramą wjazdową. Na zapleczu znajduje się nieużywana obecnie ptaszarnia oraz dwa wolnostojące garaże. Od strony frontowej (część szklarniowa palmiarni) obiekt jest nie ogrodzony. Budynek ze względu na swoje przeznaczenie ma zróżnicowane wysokości. Palmiarnia, część zoologiczna i szklarnie stanowią oddzielne obiekty w kształcie wydłużonych prostokątów, ułożonych równolegle do siebie. W środkowej części połączone są ze sobą łącznikiem. W Egzotarium występują następujące instalacje: - woda z sieci miejskiej, - szamba bezodpływowe - brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - energia elektryczna doprowadzona z dwóch stacji transformatorowych, - centralne ogrzewanie z sieci miejskiej (stacja wymienników - 0,502MW). W zakres obiektu Egzotarium wchodzi Palmiarnia: Część szklarniowa posadowiona jest na murowanym cokole. Konstrukcja przeszkleń wykonana jest z kształtowników stalowych, szklenie stanowią pojedyncze tafle szkła. Wysokość szklarni jest zróżnicowana od 4.2 do 6,7m. Wnętrze zostało podzielone na trzy strefy: strefa tropikalna, strefa pustynna i część środkowa dla roślin klimatu umiarkowanego i śródziemnomorskiego. Ze względu na zróżnicowane wymagania (temperatura i wilgoć), strefy te są oddzielone od siebie przeszklonymi ścianami. W palmiarni zgromadzono bogatą kolekcję ok. 120 taksonów (gatunków i odmian) roślin z różnych stref klimatycznych całego świata. Egzotarium- część zoologiczna: Pomieszczenia przeznaczone dla zwierząt znajdują się w parterowym, murowanym budynku. W środkowej części znajduje się podłużna sala ekspozycji z zamontowanymi w ścianach terrariami i akwariami. Część zoologiczna obejmuje kilkadziesiąt gatunków zwierząt, w tym: ssaki, ptaki, gady, płazy i ryby. Dane techniczne części objętej opracowaniem: Powierzchnia zabudowy - 1430m? w tym palmiarnia - 510m? Kubatura - 6400 m? w tym palmiarnia -2100m? Zestawienie powierzchni po rozbudowie: Powierzchnia zabudowy - ok. 1815m? Powierzchnia użytkowa - ok. 1631m? w tym : powierzchnia dla zwiedzających - ok. 360m? powierzchnia zielona - ok. 636m? powierzchnia pomieszczeń dla zwierząt i zaplecza - ok. 635m? Kubatura - ok. 15 155 m? w tym kubatura palmiarni -12 058m? Dokładny opis stanu istniejącego, planowanej rozbudowy oraz wytyczne budowlane został zawarty w opracowanej (w grudniu 2006r.) Koncepcji Programowo-Przestrzennej Rozbudowy Palmiarni i Modernizacji części zoologicznej Egzotarium w Sosnowcu . Powyższa koncepcja będzie stanowiła załącznik do SIWZ i zostanie przesłana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert. 3) Zamawiający wymaga, aby dokumentację objętą przedmiotowym zamówieniem opracować z uwzględnieniem etapowania robót budowlanych lub remontowych z uwagi na brak możliwości ewakuacji zwierząt oraz wysokich roślin. a. Palmiarnia: ze względu na ukorzenienie roślin w podłożu i brak możliwości przeniesienia najcenniejszych okazów na czas rozbudowy, należy uwzględnić obudowanie istniejącej szklarni nową konstrukcją, a dopiero po wykonaniu projektowanych przeszkleń, rozebranie starej konstrukcji. b. Część zoologiczna: rozbudowa i przebudowa Egzotarium wymaga całkowitej wymiany instalacji istniejących oraz wykonania nowych, umożliwiających ekonomiczne i nowoczesne funkcjonowanie obiektu. Uprawa roślin egzotycznych i hodowla zwierząt ciepłolubnych, wymagają wykonania nowej instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o dwa źródła zasilania (podstawowe i rezerwowe). Konieczna przebudowa pomieszczeń dla zwierząt wraz z remontem dachu, modernizacją instalacji grzewczej i elektrycznej oraz doprowadzenie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej. 4) Dokumentację projektową należy uzgodnić między innymi z niżej wymienionymi jednostkami: a. Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. 3-go Maja 11, 41 - 200 Sosnowiec, b. Urząd Miejski w Sosnowcu - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Zwycięstwa 20, 41 - 200 Sosnowiec, c. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Ostrogórska 43, 41 - 200 Sosnowiec. 5) Wymogi terenowo - prawne projektu: a. przy projektowaniu należy uwzględniać zajęcie nieruchomości będących własnością przede wszystkim Gminy Sosnowiec lub Skarbu Państwa, b. w przypadku konieczności zajęcia nieruchomości będących własnością osób fizycznych lub prawnych, zajęcie działki winno ograniczyć się do minimum, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego rozwiązania projektowego z właścicielem terenu, c. uzgodnienie, o którym mowa wyżej ma być przedstawione zamawiającemu w pisemnej formie, wraz z podaniem ewentualnych warunków zajęcia nieruchomości celem jego akceptacji, d. w przypadku braku zgody właściciela terenu wykonawca jest zobowiązany do dokonania zmiany planowanych rozwiązań. Każde przeprojektowanie wymaga ponownego uzgodnienia z właścicielem, a następnie akceptacji przez zamawiającego. e. wykonawca winien dołączyć do projektu zagospodarowania wykaz wszystkich zajmowanych dla potrzeb budowy nieruchomości oraz z nimi sąsiadujących z wyszczególnieniem: nr działki, karta mapy, obręb, właściciel/władający, powierzchnia stałego zajęcia, powierzchnia czasowego zajęcia (na okres realizacji robót). 6) Opracowana dokumentacja projektowa wraz z oświadczeniem o jej kompletności powinna zostać przekazana Zamawiającemu (w formie papierowej i elektronicznej) z zestawem wymaganych uzgodnień i protokołem sprawdzenia oraz wykazem opracowań tworzących zbiór dokumentacji w liczbie 6 kompletów oraz 2 egzemplarzy na nośnikach elektronicznych (wersja do odczytu). Dodatkowo Wykonawca winien opracować przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w programie do kosztorysowania NORMA PRO lub innym programie, który zostanie odczytany przez program NORMA PRO. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, aby: a. posiadała wymagane przepisami uzgodnienia i akceptacje przyjętych rozwiązań projektowych ze wszystkimi użytkownikami istniejącego w tym rejonie uzbrojenia naziemnego, nad- i podziemnego, b. uwzględniała ewentualną konieczność przebudowy istniejącego uzbrojenia oraz istniejące warunki geotechniczne. 7) Wykonawca po uzyskaniu pełnomocnictwa Zamawiającego wystąpi i uzyska niezbędne wstępne warunki dla ewentualnej przebudowy kolidującego uzbrojenia naziemnego, nad - i podziemnego od właścicieli mediów. 8) Wykonawca zapewni uzgodnienia międzybranżowe rozwiązań poszczególnych faz projektowania i projektów wchodzących w zakres zleconych prac tak, aby rozwiązania z jednego projektu nie wykluczały rozwiązań zawartych w innym projekcie lub by poszczególne rozwiązania nie kolidowały ze sobą. 9) Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie dokonanie wszelkich pisemnych końcowych sprawdzeń i uzgodnień proponowanych rozwiązań zawartych w projektach ze wszystkimi właścicielami sieci i dróg, jakie znajdują się w zakresie opracowania. 10) Uzupełnienia, korekty lub wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach zawartej umowy podstawowej. 11) Opracowana na etapie składania oferty Tabela prac projektowych będzie musiała uwzględniać: czasookresy opracowania wyszczególnionych prac projektowych wraz z cenami, ilością egzemplarzy oraz wartością netto, 12) W trakcie trwania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót - Wykonawca dokumentacji zobowiązany będzie do udzielania zapytań, wyjaśnień lub zasadności zmian SIWZ, 13) W ofercie na wykonanie dokumentacji projektowej należeć będzie podanie wartość pełnionych nadzorów autorskich w ilości pobytów określonych w SIWZ w czasie realizacji zadania oraz w okresie gwarancyjnym, 14) Wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami: - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 -z późniejszymi zmianami), - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880-z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie warunków hodowli i utrzymania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym (Dz.U. z 2005r. Nr 5, poz. 32-z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 29 listopada 2007r. Nr 223 poz. 1655 - z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z innymi przepisami szczegółowymi, normami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi dla usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 15) Materiały wyjściowe do projektowania będące w posiadaniu Zamawiającego: a. Koncepcja Programowo-Przestrzenna Rozbudowy Palmiarni i Modernizacji części zoologicznej Egzotarium w Sosnowcu - opracowana w grudniu 2006r., b. Ocena stanu technicznego obiektu Egzotarium przy ul. Piłsudskiego 116 w Sosnowcu - opracowanie z września 2002r. 16) Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem: - aktualna mapa do celów projektowych na materiale papierowym (poświadczona przez ośrodek dokumentacji), na okres co najmniej 2-ch miesięcy od chwili protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej, - komputerową opracowana mapę numeryczną dla celów projektowych, - ekspertyza, badania konstrukcyjne, wentylacyjne itp. Niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, - materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje, - inwentaryzacja drzewostanu kolidującego z przebudową przedmiotowych obiektów wraz z planem nasadzeń, - projekty budowlano-wykonawcze dla wszystkich branż wraz z oświadczeniami projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, - specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiary robót, - kosztorys inwestorski, - materiały wraz z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenia robót, - wersja elektroniczna dokumentacji UWAGA: Określone powyżej warunki ogólne zamówienia, jak również omówione nazewnictwo i zakres projektu, zakres sprawdzeń i uzgodnień stanowią wytyczne Zamawiającego i nie zwalniają Wykonawcy opracowania projektowego z wykonania zamówienia w zakresie niezbędnej szczegółowości, uzyskania koniecznych uzgodnień i zatwierdzeń. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem Art. 29 ust. 2, 3 oraz zgodnie z wymogami Art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi działalność gospodarczą jak i nie będący przedsiębiorcami, którzy spełnią warunki udziału wymagane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 29 listopada 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami - zwanej dalej ustawą) stosownie do sytuacji faktycznej wykonawcy oraz stosownie do formy prawnej prowadzonej działalności. Pod pojęciem działalności należy rozumieć: działalność gospodarczą, działalność statutową, działalność badawczą, działalność naukową i inną wynikającą z przepisów szczególnych dotyczących zarejestrowanych lub utworzonych podmiotów w oparciu o przepisy szczególne, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że: 2.1. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia tj. wykonał co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budynku kubaturowego wraz z niezbędną infrastrukturą o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto) każda. 2.2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 2.2.1. dwiema osobami posiadającymi potwierdzenie przygotowania zawodowego do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 2.2.2. jedną osobą posiadającą potwierdzenie przygotowania zawodowego do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, 2.2.3. jedną osobą posiadającą potwierdzenie przygotowania zawodowego do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 2.2.4. jedną osobą posiadającą potwierdzenie przygotowania zawodowego do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Zamawiający uzna sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy za zapewniającą wykonanie niniejszego zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: 3.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych ) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych; 3.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 1. Zamawiający oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokona - wg formuły spełnia / nie spełnia - w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu dostarczą wykonawcy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, zwanym dalej wnioskiem. 2. Przy ocenie spełniania warunków przez wykonawców występujących wspólnie, dotyczących: 2.1. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 2.2. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 2.3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał wykonawców występujących wspólnie. 3. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 (pięciu) wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu opisane w punkcie III.2) niniejszego ogłoszenia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu (opisane w punkcie III.2) niniejszego ogłoszenia) będzie mniejsza niż 5 (pięć), zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu (opisane w punkcie III.2) niniejszego ogłoszenia) będzie większa niż 5 (pięć), zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków. Jeżeli na piątej pozycji listy wykonawców spełniających w najwyższym stopniu warunki udziału w postępowaniu jednakową ocenę otrzyma więcej niż jeden wykonawca, zamawiający do składania ofert zaprosi wszystkich wykonawców, którzy na piątej pozycji listy wykonawców otrzymają jednakową ocenę za spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W celu sporządzenia listy wykonawców, w najwyższym stopniu spełniających warunki udziału w postępowaniu (opisane w punkcie III.2) niniejszego ogłoszenia) zamawiający dokona oceny w oparciu o następujące obiektywne kryteria: 3.1. niezbędną wiedzę i doświadczenie, Niezbędna wiedza i doświadczenie wykonawców ocenione zostaną na podstawie złożonego wraz z wnioskiem wykazu wykonanych usług projektowych w okresie ostatnich trzech lat przez dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia. Ocena zostanie dokonana w sposób następujący: - za ujęte w wykazie i potwierdzone dokumentem o należytym wykonaniu dwie usługi opisane w punkcie III.2)A.2. niniejszego ogłoszenia, wykonawca otrzyma ocenę - warunek spełnia, - za każdą dalszą ujętą w wykazie i potwierdzoną dokumentem o należytym wykonaniu usługę projektową (odpowiadającą opisanej w punkcie III.2)A.2. niniejszego ogłoszenia), wykonawca otrzyma jeden punkt. 3.2. dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - ocenione zostanie na podstawie złożonego wraz z wnioskiem wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Ocena zostanie dokonana w sposób następujący: - za ujęte w wykazie cztery osoby (posiadające potwierdzenie przygotowania zawodowego do projektowania opisane w punkcie III.2)A.2. niniejszego ogłoszenia) wykonawca otrzyma ocenę - warunek spełnia. 3.3. sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia opisane w punkcie III.2)A.3. oceniona zostanie na podstawie złożonych wraz z wnioskiem następujących dokumentów: - informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, - polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena zostanie dokonana w sposób następujący: - za złożenie dokumentów opisanych w punkcie III.2)A.3. niniejszego ogłoszenia wykonawca otrzyma ocenę - warunek spełnia. Listę wykonawców spełniających w najwyższym stopniu warunki udziału w postępowaniu zamawiający sporządzi według sumy punktów uzyskanych przez wykonawców, w oparciu o podane obiektywne kryteria oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: C. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, zwanym dalej wnioskiem następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę obejmującą opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa palmiarni i części zoologicznej Egzotarium w Sosnowcu. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na usługi obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa palmiarni i części zoologicznej Egzotarium w Sosnowcu- z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy stosowne do sytuacji faktycznej wykonawcy oraz stosowne do formy prawnej prowadzonej działalności. 3. Informacje i wykazy opisane w punkcie III.2)A. niniejszego ogłoszenia, żądane przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia: 3.1. w zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: - informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych ), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, - polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 3.2. w zakresie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania lub możliwością dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - wykaz wykonanych usług projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługą projektowym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi projektowe ujęte w wykazie zostały wykonane należycie, - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie osób, o którym mowa wyżej wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, - dokumenty potwierdzające, że osoby wskazane w w/w wykazie posiadają wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578, z późniejszymi zmianami) potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające wymaganym, uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z zapisem art. 104 ustawy Prawo budowlane) oraz aktualne zaświadczenia właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie, o którym mowa w punkcie 3.2. są członkami właściwych Izb Inżynierów Budownictwa oraz że posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Termin ważności zaświadczenia wydanego przez właściwą Izbę Inżynierów Budownictwa musi być aktualny w dniu złożenia wniosku. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dotyczy wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) lub inny dokument - wynikający z przepisów szczególnych (dotyczy wykonawców nie będących przedsiębiorcami), z którego wynikać będzie sposób reprezentowania wykonawcy. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym dokumencie (np. KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub inny wynikający z przepisów szczególnych dotyczących wykonawcy nie będącego przedsiębiorcą). 6. W przypadku wykonawców wspólnie składających wniosek zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców indywidualnie złożył: 6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę obejmującą opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa palmiarni i części zoologicznej Egzotarium w Sosnowcu. 6.2. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na usługę obejmującą opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa palmiarni i części zoologicznej Egzotarium w Sosnowcu - z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy stosowne do sytuacji faktycznej wykonawcy oraz stosowne do formy prawnej prowadzonej działalności, 6.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dotyczy wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) lub inny dokument - wynikający z przepisów szczególnych (dotyczy wykonawców nie będących przedsiębiorcami), z którego wynikać będzie sposób reprezentowania wykonawcy. D. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w punkcie C.4. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie D, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. E. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. F. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach