Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010

Urząd Gminy Godów ogłasza przetarg

 • Adres: 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 47 65 065, 47 65 063 , fax. 032 4765100
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Godów
  ul. 1 Maja 53 53
  44-340 Godów, woj. śląskie
  tel. 032 47 65 065, 47 65 063, fax. 032 4765100
  REGON: 00053185500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Godów w sołectwach : Godów, Skrzyszów, Krostoszowice, Gołkowice, Skrbeńsko, Łaziska, Podbucze obejmujące w szczególności przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie materiałów do usuwania śliskości na drogach, usuwanie śniegu z dróg, usuwanie oblodzeń z dróg. Po zakończeniu sezonu zimowego należy uprzątnąć kruszywa z dróg oraz poboczy. Do posypywania dróg należy używać wyłącznie kruszywo naturalne o uziarnieniu od 2 mm do 4 mm. Nie dopuszcza się stosowania odpadów skały płonnej lub przepalonej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali minimum 1 usługę polegającą na prowadzeniu akcji zima o wartości co najmniej : - część I Gołkowice, Skrbeńsko - 40.000 PLN w sezonie zimowym, - część II Godów - 15.000 PLN w sezonie zimowym, - część III Łaziska, Podbucze - 20.000 PLN w sezonie zimowym, - część IV Skrzyszów , Krostoszowice - 75.000 PLN w sezonie zimowym. b) wykazane usługi muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane z należytą starannością wraz z opisem usługi, podaniem ich zakresu, wartości, oraz daty i miejsca wykonania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz usług wykonanych tj. zakończonych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, spełniających warunki określone w punkcie 4a zawierający następujące dane : nazwę, adres i telefon zamawiającego, nazwę i adres wykonywania usług, opis wykonywanych usług wraz z ich zakresem, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług, wartość zrealizowanych usług. 4. Dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie np. referencje. 5. Oświadczenie o posiadaniu/wynajęciu minimum następującego sprzętu : dwa ciągniki z napędem na dwie osie z pługiem przednim, dwie piaskarki, jedna przyczepa, jedna koparko-ładowarka. 6. Zestawienie kosztów pracy (tj. amortyzacja sprzętu, koszt paliwa, robocizna, koszt materiału lub inne) : - ciągnika z pługiem za 1 godzinę pracy, - ciągnika z piaskarką wraz z materiałem za 1 godzinę pracy. 7. Wykaz zawierający dane osób które będą wykonywać usługę (nazwisko i imię, wiek, posiadany staż pracy). 8. Wypełniony druk oferta. 9. Pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, - w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy PZP) Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 10. Oświadczenie o terminie wykonania zamówienia. 11. Oświadczenie podwykonawcy o przyjęciu do wykonania określonego zakresu usług. 12. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu o udostępnieniu potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wykonawca wskazał inne podmioty udostępniające osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godow.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach