Przetargi.pl
Projekt modernizacji instalacji elektrycznej wraz z wymianą drzwi oraz remontem schodów i korytarzy w Miejskim Domu Kultury BATORY przy ul. St. Batorego 6 w Chorzowie

Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4165000 , fax. 32 4165639, 32 4165640
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
  Rynek 1 1
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 4165000, fax. 32 4165639, 32 4165640
  REGON: 27625530600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt modernizacji instalacji elektrycznej wraz z wymianą drzwi oraz remontem schodów i korytarzy w Miejskim Domu Kultury BATORY przy ul. St. Batorego 6 w Chorzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. koncepcję, 2. projekt budowlany i wykonawczy, 3. przedmiar robót - w ujęciu kosztorysowym, 4. kosztorysy inwestorskie w formie szczegółowej, 5. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 6. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 7. niezbędne uzgodnienia , pozwolenia oraz opracowania (m.in. uzgodnienie projektu z Miejskim Konserwatorem Zabytków) zgodnie z załącznikiem nr 1 umowy. 8. pełnienie nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekt budowlany i wykonawczy muszą opisywać przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Projekt budowlany i wykonawczy muszą uwzględnić przepisy ustawy Pzp uwzględniające nowelizację z 2016 r. dostosowującą przepisy krajowe do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE). W cenie ofertowej należy również uwzględnić: - aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji; przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane; (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), - przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu o przedmiotową dokumentację).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chorzow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach