Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania: Zadanie 1 - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3 w miejscowości Boguchwała Zadanie 2 - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od nr dz. 1612/4 do 2049 w miejscowości Boguchwała Zadanie 3 - Oświetlenie wzdłuż ul. Słonecznej do ul. Technicznej w miejscowości Boguchwała

Gmina Boguchwała ogłasza przetarg

 • Adres: 36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 134
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8755201 , fax. 017 8755209
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boguchwała
  ul. Tkaczowa 134 134
  36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie
  tel. 017 8755201, fax. 017 8755209
  REGON: 69058200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.boguchwala.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania: Zadanie 1 - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3 w miejscowości Boguchwała Zadanie 2 - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od nr dz. 1612/4 do 2049 w miejscowości Boguchwała Zadanie 3 - Oświetlenie wzdłuż ul. Słonecznej do ul. Technicznej w miejscowości Boguchwała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej; Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3 w miejscowości Boguchwała Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej; Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od nr dz. 1612/4 do 2049 w miejscowości Boguchwała Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej; Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania: Oświetlenie wzdłuż ul. Słonecznej do ul. Technicznej w miejscowości Boguchwała Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych: Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej; Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3 w miejscowości Boguchwała Zakres zaznaczony na mapie sytuacyjnej - odcinek o długości 200m. Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej; Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od nr dz. 1612/4 do 2049 w miejscowości Boguchwała Zakres zaznaczony na mapie sytuacyjnej - odcinek o długości 550 m. Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej; Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania: Oświetlenie wzdłuż ul. Słonecznej do ul. Technicznej w miejscowości Boguchwała Zakres zaznaczony na mapie sytuacyjnej - odcinek o długości 580 m. 2. Oświetlenie w miejscowości Boguchwała należy projektować w kategorii ME- 4. Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych opraw oświetleniowych ze źródłem światła led o temperaturze barwowej od 3500 K do 4000 K, efektywności świetlnej oprawy powyżej 100 lum/W. Oświetlenie należy projektować na słupach stalowych podwójnie malowanych od 4,5 m do 7m, ilość słupów, wysokość, oraz długość wysięgnika uzależniona jest od obliczeń fotometrycznych. Zasilanie kablem ziemnym zgodnie z warunkami z PGE Dystrybucja. Przepusty pod drogami i na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym projektować przy zastosowaniu rur ochronnych. Szafa oświetleniowa, pomiar i sterowanie zgodnie z warunkami z PGE Dystrybucja w Rzeszowie. Szczegółowy zakres zadania określają: ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ, tj. program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami graficznymi oraz ZAŁĄCZNIKI NR 2 do SIWZ tj. wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank BS Niechobrz konto nr 86916300092001000000390010 Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boguchwala.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach