Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinka ulicy Krakowskiej w Zelkowie (droga publiczna 601 668 K) długości ok. 600 m.

Urząd Gminy Zabierzów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 285 21 16 , fax. 12 285 21 09
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zabierzów
  ul. Kolejowa 11 11
  32-080 Zabierzów, woj. małopolskie
  tel. 12 285 21 16, fax. 12 285 21 09
  REGON: 00055195800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabierzow.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinka ulicy Krakowskiej w Zelkowie (droga publiczna 601 668 K) długości ok. 600 m.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinka ulicy Krakowskiej w Zelkowie (droga publiczna 601 668 K) długości ok. 600 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabierzow.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach