Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo I wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy.

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. 11 Listopada 16C
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8444064 , fax. 33 8444064
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. 11 Listopada 16C 16C
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 33 8444064, fax. 33 8444064
  REGON: 35711865300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo I wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym (pod klucz) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłączem prądu, gazu, budową parkingu, budową drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z odwodnieniem, zlokalizowanych w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej na dz. Nr 289/182, 289/186, 289/168,289/179 Dane ogólne budynku: Powierzchnia użytkowa 2133,58 m? Powierzchnia zabudowy 579,32 m? Kubatura 8 085,43 m? Maksymalne wymiary zewnętrzne 30,96 x 20,04 m Maksymalna wysokość 17,37 m Dach dwuspadowy 35°
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113404
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w wysokości 120.000 PLN. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach