Przetargi.pl
Spakowanie, transport odpadów azbestowo-cementowych z terenu Gminy Trzebinia do miejsca ich stałego składowania wraz z zagospodarowaniem

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6232908 , fax. 32 6232908
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"
  ul. Piłsudskiego 4 4
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 32 6232908, fax. 32 6232908
  REGON: 27110999400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.chrzanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Spakowanie, transport odpadów azbestowo-cementowych z terenu Gminy Trzebinia do miejsca ich stałego składowania wraz z zagospodarowaniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest spakowanie i transport odpadów azbestowo-cementowych (eternit), zgromadzonych na posesjach osób fizycznych z terenu Gminy Trzebinia do miejsca ich stałego składowania. W ofercie cenowej należy również uwzględnić koszty składowania na wysypisku. Usługa obejmuje wcześniej już zdemontowane i złożone pokrycia dachowe z eternitu typu caro i eternitu falistego. Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest przeznaczonych do odbioru w okresie obejmującym zamówienie wynosi ok. 850 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zmgk-chrzanow.dobrybip.pl/lista/zamowienia-publiczne-ogloszenia-1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach