Przetargi.pl
Przebudowa odcinka ul. Borowiec w Zaborzu.

Urząd Gminy Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 849500 , fax. 033 8449510
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Oświęcim
  ul. Zamkowa 12 12
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 033 849500, fax. 033 8449510
  REGON: 00054046900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim-gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka ul. Borowiec w Zaborzu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa jezdni ul. Borowiec w Zaborzu obejmuje : poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,0 m, ułożenie nowej konstrukcji oraz nawierzchni, przebudowę zjazdów oraz budowę pobocza. Zakres prac: - rozebranie nawierzchni jezdni i zjazdów - rozebranie istniejących warstw podbudowy jezdni i zjazdów - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne dla konstrukcji jezdni, zjazdów wraz z wywozem gruntu - zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego - wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów - wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów 2) Szczegółowy z zakres robót obejmuje dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Nadrzędnym dokumentem są projekty, następnie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 3) Wykonawca rozliczany będzie za przedmiot umowy kosztorysem powykonawczym rzeczywiście wykonanych robót 4) Zakłada się, że Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia, zapoznał się z warunkami lokalnymi w jakich będą wykonywane roboty, w sposób szczegółowy zapoznał się z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, sprawdził zakres i rodzaj z projektami, dokonał własnej weryfikacji przedmiaru robót w stosunku do przekazanego oraz proponowanej technologii robót i uwzględnił wszystkie powyższe elementy w oferowanej cenie. 5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z § 29 oraz § 30 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2013.poz. 907 z póź. zm.) wskazane przez Wykonawcę na etapie składania ofert, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone w Przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Użyte w dokumentacji projektowej nazwy własne, znaki towarowe, firmy producenta, patenty lub wskazania pochodzenia są przykładowe i towarzyszy im sformułowanie: lub równoważne. Mają one na celu tylko i wyłącznie określenie standardów i parametrów jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych materiałów, urządzeń lub innych rozwiązań w sytuacji, gdy Zamawiający nie może ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w treści oferty, że oferowane przez niego rozwiązania (materiały, urządzenia, itp.) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, bądź przewidują zastosowanie rozwiązań lepszych od wymaganych. Uwagi dodatkowe: - Wykonawca udzieli 5 lat gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji dotyczy wszystkich usterek wad) nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. - Wykonawca winien powołać na własny koszt i własnym staraniem kierownika budowy oraz nadzór innych instytucji będących właścicielami sieci podziemnych - Wykonawca winien przedstawić atesty i aprobaty na materiały użyte w budowie. - Wykonawca winien w ramach przedmiotu zamówienia wykonać dokumentację powykonawczą oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. - Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z jego realizacją. - Rozliczenie kosztorysowo rozliczeniowe wg cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. Wykonawca rozliczany będzie za przedmiot umowy jedną fakturą wystawioną po odbiorze końcowym przeprowadzonym przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 500.00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-09-29 do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a:pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Andrychowie Oddział w Oświęcimiu 73 8110 1023 2003 0310 7884 0007; b:poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c:gwarancjach bankowych; d:gwarancjach ubezpieczeniowych; e:poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiecim-gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach