Przetargi.pl
Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego dla Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu

Gmina Biecz ogłasza przetarg

 • Adres: 38-340 Biecz, Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 013 4471113 , fax. 013 4471113
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biecz
  Rynek 1 1
  38-340 Biecz, woj. małopolskie
  tel. 013 4471113, fax. 013 4471113
  REGON: 37044061400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biecz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego dla Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego dla Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu. Zakres prac obejmuje wykonanie: 1) robót rozbiórkowych, 2) boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki, 3) nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni zieleńców, 4) ogrodzenia i piłkochwytów, 5) muru oporowego, 6) małej architektury, 7) drenażu i kanalizacji deszczowej, 8) robót dodatkowych (inwentaryzacja geodezyjna), 9) parkingu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: - Projekcie Architektoniczno Budowlanym Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego dla Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu - stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ, - Projekcie Budowlanym - Odwodnienie boiska - drenaż Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego dla Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu - stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ, - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego dla Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu45212221 - stanowiących zał. nr 4 do SIWZ, - przedmiarach robót stanowiących zał. nr 5 do SIWZ - ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, przedmiary robót Zamawiający załącza jako element pomocniczy, nie stanowiący opisu przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł - słownie: siedem tysięcy złotych. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu (wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na konto zmawiającego: Gmina Biecz ul. Rynek 1 38-340 Biecz, BS Biecz Nr 16 8627 0001 2002 3000 0954 0002. 3. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy przekazać zamawiającemu w osobnej kopercie - pok. nr 2 - kasa zamawiającego. 4. Termin wniesienia wadium w każdej formie: do dnia 30.09.2014 r. do godz. 0930. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku zamawiającego ! 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.biecz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach